Urddo’r Llywydd Newydd

Posted on

AGORWCH DDRYSAU: MAE’R DYFODOL YMA! Dyna oedd thema anerchiad Llywydd newydd Undeb yr Annibynwyr, y Parchg Jill-Hailey Harries, yn yr oedfa urddo yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron. Wrth sôn am argyfwng yr Iddewon mewn caethiwed ym Mabilon, dyfynnodd eiriau’r proffwyd Jeremeia: ‘Gwnewch y gorau o’ch sefyllfa. Peidiwch ag eistedd yno yn cwyno ei bod yn wael arnoch, na chwaith gwyno… Read more »

Cyflwyniad cofio’r cenhadon

Posted on

Dyma beth yw golygfa anhygoel! Tua 700 o bobl yn sied enfawr canolfan geffylau Celaeron, ergyd carreg o gapel Neuaddlwyd, lle cafodd David Jones a Thomas Bevan eu hordeinio’n genhadon ddwy ganrif yn ôl. Ymhlith y gynulleidfa, roedd dros 50 o bobl o Fadagascar, gan gynnwys cyn-Arlywydd yr ynys fawr honno ger arfordir Affrica, Marc Ravalomana…. Read more »

Oedfa Ddathlu: Torri Tir Newydd

Posted on

Cafodd oedfa arbennig iawn yn Aberaeron i ddathlu 200 mlynedd ers i genhadon lleol fynd i Fadagascar ei darlledu’n fyw ar y rhyngrwyd yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. (Mae’r fideo ar waelod y dudalen hon.) Credir mai dyma’r tro cyntaf erioed i unrhyw enwad Cristnogol Cymreig ddarparu’r fath wasanaeth. Manteisiodd cannoedd lawer… Read more »

Darpar-lywydd newydd

Posted on

Darpar-lywydd newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yw’r Parchg Beti-Wyn James, Caerfyrddin. Bydd yn dilyn y Parchg Jill-hailey Harries yn y cyfnod 2020-22.  Yn enedigol  o Glydach yng Nghwm Tawe, bu’n aelod o staff yr Undeb cyn graddio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, Aberystwyth, a’i hordeinio’n weinidog yn y Tabernacl, Y Barri ym 1994, cyn symud i Ofalaeth y Priordy, Cana a Bancyfelin yn 2002. Yn gefnogol i bob agwedd… Read more »

Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

Posted on

Cafodd y Parchg Dyfrig Rees ei ethol yn ddarpar Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn enedigol o Fancffosfelen, Sir Gaerfyrddin, mae’n weinidog yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn olynu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, a fydd yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Wrth sôn am y fraint aruchel, a’r… Read more »