Deddf i warchod ein dyfodol

Posted on

Wythnos nesaf bydd Cynulliad Cymru yn trafod gwelliannau i ddeddf i warchod pobl a natur:  Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   Ei fwriad, yn fras, yw gorfodi cyrff cyhoeddus i ystyried sut mae eu penderfyniadau yn effeithio ar bobl a natur ledled y byd. Gallai deddf newydd bwerus helpu i fynd i’r afael â thlodi, gwarchod yr amgylchedd a… Read more »

Wythnos Weddi am Undod Cristnogol

Posted on

Cynhelir nifer o oedfaon yr wythnos hon i weddïo am undod Cristnogol. Y thema eleni yw: Mae’r Ffynnon yn Ddofn, geiriau sy’n dod o hanes Iesu’n sgwrsio gyda’r wraig o Samaria. Fel y sgwrs honno mae gan sgwrsio a thrafod y potensial i newid pobl ac i newid y modd y maent yn gweld ei gilydd. … Read more »

2015: Her i Gristnogion Cymru

Posted on

Wrth i Gymru wynebu blwyddyn arall o galedi a thoriadau llym mewn gwasanaethau ar gyfer yr henoed a’r bregus, bydd yr heriau i elusennau ac eglwysi yn rhai sylweddol, meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn Neges Flwyddyn Newydd, aeth allan i’r wasg a’r cyfryngau.  “Rhaid peidio anghofio bod Cymru yn un… Read more »

Neges Nadolig y Llywydd

Posted on

Yn ôl Age Concern, mae miliwn o bobl ym Mhrydain heb siarad â neb ers mis. Dyna ffaith frawychus. Bydd nifer fawr o henoed yn arswydo gweld y Nadolig yn dod am eu bod yn gweld pobl eraill yn dathlu, a hwythau’n wynebu treulio’r Ŵyl ar eu pen eu hunain. Ond mae modd i bawb… Read more »

Ymwelydd o Haiti yng Nghymru

Posted on

Mae Apêl Undeb yr Annibynwyr tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Haiti wedi codi tua £180,000. Mae bron pedair blynedd cyn y ddaeargryn fawr – 12 Ionawr, 2010. Lladdwyd tua 150,000 o bobl a dinistriwyd chwarter miliwn o adeiladau – a hyn yn y wlad dlotaf yn y byd gorllewinol. Roedd Prospery Raymond, Rheolwr Cymorth Cristnogol… Read more »