LOGO RHAGLEN DATBLYGU 3

Mae pawb ohonom wedi hen syrffedu ar y dirywiad creulon sydd wedi cydio yn eglwysi Annibynnol Cymru, a bach iawn o gysur yw dweud nad ni yw’r unig draddodiad i ddioddef a bod eraill yn yr un cwch â ni. Yn y sefyllfa hon, nid yw darfod gyda chwmni yn ddim gwell na darfod ar ein pennau ein hunain.

Un o effeithiau’r dirwyiad yw parlys. Mae llawer nad ydynt yn gwybod sut i ymateb iddo, ac yn ein dryswch y duedd yw dal at yr hyn sydd gennym, amddiffyn yr hyn yr ydym yn gyfarwydd ag ef, a gobeithio’r gorau. Ond hyd yn oed wedyn, ychydig iawn o bobl sy’n hyderus y bydd pethau yn newid er gwell a chanlyniad hynny yw fod digalondid wedi cydio mewn llawer.

 Rhaid newid

Os am weld troi ar y trai sydd wedi llethu cymaint o’r eglwysi mae gofyn i ni ddangos parodrwydd i newid, i addasu ac i ddatblygu ein syniadau a’n mynegiant o’n ffydd. Wrth reswm, bydd ein argyhoeddiadau yn aros yr un, ond y modd y byddwn yn eu mynegi yn dod yn fwy perthnasol i’r cyfnod byrlymus hwn o newid yr ydym yn byw ynddo.

Er mwyn i ni fedru gwneud hynny, mae’n bosibl y byddwn angen cymorth ac, o gael y cyfle, gall yr Undeb ddarparu’r cymorth hwnnw a chynorthwyo cynulleidfaoedd i symud ymlaen. Gyda’r lleihâd yn nifer y gweinidogion, o bosibl y byddwn yn awyddus i feithrin arweinyddion newydd ar gyfer ein heglwysi, i addasu y modd y byddwn yn addoli o Sul i Sul, ac i sefydlu grwpiau bychain fydd yn astudio’r Beibl neu’n cyfarfod i weddio yn ystod yr wythnos. Mae yna gymaint o bethau y gallwn eu gwneud dim ond i ni ddangos menter a bwrw iddi dan law Duw.

Mae help ar gael, ac o gael yr help hwnnw, mae’n bosibl y bydd ein hyder yn tyfu a’n gallu i wneud gwahaniaeth yn ein hardal neu’n bro yn cynyddu. Fel cam cyntaf, nid oes angen gwneud mwy na chysylltu â’r Undeb naill ai trwy anfon neges e-bost at undeb@annibynwyr.cymru neu wneud galwad ffôn i Dŷ John Penri yn Abertawe ar 01792 795888.