Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

Posted on

Cafodd y Parchg Dyfrig Rees ei ethol yn ddarpar Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn enedigol o Fancffosfelen, Sir Gaerfyrddin, mae’n weinidog yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn olynu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, a fydd yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd yn y swydd.

Wrth sôn am y fraint aruchel, a’r her aruthrol a fydd yn ei wynebu’n bersonol wrth ymgymryd â’r swydd newydd, dywedodd y Parchg Dyfrig Rees bod angen i Gristnogion Cymru hefyd godi i’r her o ddelio â’r newidiadau mawr sy’n eu hwynebu. “Mae angen defnyddio adeiladau crefyddol fel adnodd i’r gymuned, yn ogystal â bod yn le cwrdd i’r ffyddloniaid,” meddai. “Byddai hynny’n fodd i dorri lawr ffiniau rhwng cymunedau ffydd a chymdeithas yn gyffredinol, ac yn hwyluso’r gwaith o gynnal presenoldeb Cristnogol a thystiolaeth mewn cymunedau.”

Soniodd hefyd pa mor ynysig y gall gwaith gweinidog fod, a’r faich sydd arnynt y dyddiau hyn. “Mae angen bugeilio’r bugeiliaid,” meddai, “a bydd cadw mewn cyswllt gyda’n gweinidog ni yn rhan gwbl allweddol o’r gwaith. Bydd angen sicrhau, hefyd, bod adnoddau’r Undeb, yn weithlu, yn rhwydweithiau, yn offer ac yn arian yn cael eu sianelu mewn modd addas i alluogi’r eglwysi i ymateb i’w galwad i gyhoeddi a byw efengyl y Deyrnas yn eu cymunedau a’u cylchoedd.”

“Rydym yn byw mewn cyfnod o newid mawr yn hanes Anghydffurfiaeth,” meddai’r Parchg Dyfrig Rees. “Ond mae newidiadau mawr yn digwydd pob rhyw 500 mlynedd yn hanes Cristnogaeth. Ein braint ni yw bod yn effro i bob cyfle ac ystyried her ein dyddiau ni fel rhywbeth cyffrous.”

(Y Parchg Ddr Geraint Tudur yn llongyfarch y Parchg Dyfrig Rees ar ei ethol yn olynydd iddo.)

Rhai ffeithiau am y Parchg Dyfrig Rees B.D.

  • Bu’n gweithio ar fferm ar ôl gadael yr ysgol
  • Graddiodd mewn diwinyddiaeth yn y Coleg Coffa, Aberystwyth
  • Ordeiniwyd i’r weinidogaeth yn 1984
  • Gweinidog yn Llanbrynmair a Carno (1984-88); Bethania, Tymbl Uchaf a Llwynteg (1988-), Bethel, Y Tymbl (B) 1990-96; Capel Seion, Drefach (1996-99); Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes (2000-14); Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr (2014-).
  • Cadeirydd Adran Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd Eang dros ddau gyfnod.
  • Cyn-ymddiriedolwr CWM
  • Cyn-gadeirydd Coleg yr Annibynwyr Cymraeg
  • Bu’n gaplan gwirfoddol Heddluoedd Dyfed-Powys a De Cymru, a chaplan ysbyty

“Yn y pendraw, beth sy’n bwysig i mi yw cael cyfle i dystio i efengyl y Deyrnas ac i’w Harglwydd bendigedig, Iesu Grist.”