Llywydd – Y Parchg Beti-Wyn James
Daw Beti-Wyn James o Gwm Tawe a bu ar staff yr Undeb am gyfnod cyn graddio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg,  Aberystwyth, ei hordeinio’n weinidog yn y Tabernacl, Y Barri, ym 1994 a symud  i Ofalaeth Y Priordy, Cana a Bancyfelin yn 2002. Yn weithgar a brwdfrydig yng ngweithgarwch yr Undeb a’r Cyfundebau y mae wedi perthyn iddynt, mae bod yn Gadeirydd Ysgol Haf Gweinidogion yr Annibynwyr ymhlith ei chyfrifoldebau presennol.  Mae’n awdur ac yn llais cyfarwydd ar y cyfryngau ond, yn anad dim arall, yn weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist. 
 
 

Cyn-lywydd – Y Parchg Jill-Hailey Harries
O Sir Benfro y daw Jill a chodwyd hi i’r weinidogaeth gan eglwys Pisga, LLandysilio. Wedi ei hyfforddi yng ngholeg yr Annibynwyr, Aberystwyth bu’n Swyddog Ieuenctid Undeb yr Annibynwyr o 1986 hyd 1991. Ordeiniwyd hi’n weinidog i ofalu am eglwysi cylch Llanymddyfri ym 1991 ac yn 2002 symudodd i ardal Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin. Yn 2011 sefydlwyd hi’n weinidog Bethel a Triniti, Sgeti yn Abertawe, ac ychwanegwyd Y Tabernacl, Treforys at yr ofalaeth yn 2016. Mae Jill yn ymddiriedolwr ar fwrdd Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin, ac yn lywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Tan y Lan, Treforys.
 
 

Darpar-lywydd: Y Parchg Jeff Williams

Y Parchg. Jeff Williams, Aberhonddu yw darpar-Lywydd newydd yr Undeb.
Gwnaeth gyfraniad sylweddol yn ein plith fel gweinidog, fel swyddog adran ac aelod o’r Cyngor a’r Pwyllgor Gweinyddol. Yn sgil ei waith gyda Chymorth Cristnogol, tyfodd yn arweinydd cadarn a diogel ei gyfarwyddyd ar faterion cymdeithasol.

                                                                                                      


Cadeirydd y Cyngor: Mr Dafydd Owen Roberts
Etholwyd Mr Dafydd Roberts yn Gadeirydd y Cyngor yn 2017. Yn enedigol o Drefor yng Ngwynedd, gwasanaethodd yr eglwysi yn ei ardal fel Pregethwr Cynorthwyol a bu’n aelod ffyddlon ac yn gyfanwr cyson i weithgareddau’r Cwrdd Chwarter yn Llŷn ac Eifionydd. Ef bellach yw Cadeirydd y Cyfundeb. Ym myd yswyriant y mae Dafydd yn gweithio. Mae’n aelod ac yn ddiacon yn eglwys Maesyneuadd yn Nhrefor, ac wedi bod yn gefnogwr selog i’r Undeb ar hyd y blynyddoedd.

Meryl James 06-2016 gyda enw
Trysorydd yr Undeb: Meryl James
Etholwyd Meryl James yn Drysorydd yr Undeb yn 2016. Yn enedigol ac yn byw yn Hendygwyn-ar- daf ar y ffin rhwng Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Bu’n gweithio i Fanc Lloyds ers 1976 yng Ngorllewin Cymru, a bu’n reolwr yno am 20 mlynedd. Bellach mae Meryl wedi ymddeol o’r Banc ac yn gweithio yn y feddygfa yn Hendygwyn. Mae’n ddiacon ac yn Ysgrifennydd capel y Tabernacl, Hendygwyn ac yn helpu gyda’r ysgol Sul.