Llywydd (2018-2020) – Y Parchg Jill-Hailey Harries
O Sir Benfro y daw Jill a chodwyd hi i’r weinidogaeth gan eglwys Pisga, LLandysilio. Wedi ei hyfforddi yng ngholeg yr Annibynwyr, Aberystwyth bu’n Swyddog Ieuenctid Undeb yr Annibynwyr o 1986 hyd 1991. Ordeiniwyd hi’n weinidog i ofalu am eglwysi cylch Llanymddyfri ym 1991 ac yn 2002 symudodd i ardal Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin. Yn 2011 sefydlwyd hi’n weinidog Bethel a Triniti, Sgeti yn Abertawe, ac ychwanegwyd Y Tabernacl, Treforys at yr ofalaeth yn 2016. Mae Jill yn ymddiriedolwr ar fwrdd Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin, ac yn lywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Tan y Lan, Treforys.

Darpar Lywydd
Cyn-lywydd:  Mr Glyn Williams
Yn enedigol o Nantglyn, Sir Ddinbych, magwyd ef ar fferm a threuliodd ei yrfa yn y byd amaeth. Bu’n gweithio gyda’r Bwrdd Marchnata Llaeth a chwmni ‘Genus’. Treuliodd ddau gyfnod yn Lloegr cyn dychwelyd i Gymru a chartrefu yn Sir Drefaldwyn yn yr 1980au. Ymddeolodd fel Cyfarwyddwr Busnes Rhanbarthol ar ddiwedd y 1990au.
Cwblhaodd gwrs ar gyfer y weinidogaeth gyda’r Annibynwyr ac mae’n cynnal gwasanaethau mewn amrywiol eglwysi yn ôl y galw.
Mae’n aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n Is-Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Maldwyn 2003. Mae hefyd Drysorydd Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, a’r cylchgrawn defosiwn ‘Gair y Dydd’.

Darpar-lywydd: Y Parchg Beti-Wyn James
Daw Beti-Wyn James o Gwm Tawe a bu ar staff yr Undeb am gyfnod cyn graddio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg,  Aberystwyth, ei hordeinio’n weinidog yn y Tabernacl, Y Barri, ym 1994 a symud  i Ofalaeth Y Priordy, Cana a Bancyfelin yn 2002. Yn weithgar a brwdfrydig yng ngweithgarwch yr Undeb a’r Cyfundebau y mae wedi perthyn iddynt, mae bod yn Gadeirydd Ysgol Haf Gweinidogion yr Annibynwyr ymhlith ei chyfrifoldebau presennol.  Mae’n awdur ac yn llais cyfarwydd ar y cyfryngau ond, yn anad dim arall, yn weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist. Mae’n briod â Philip a chanddynt ddwy ferch.


Cadeirydd y Cyngor: Mr Dafydd Owen Roberts
Etholwyd Mr Dafydd Roberts yn Gadeirydd y Cyngor yn 2017. Yn enedigol o Drefor yng Ngwynedd, gwasanaethodd yr eglwysi yn ei ardal fel Pregethwr Cynorthwyol a bu’n aelod ffyddlon ac yn gyfanwr cyson i weithgareddau’r Cwrdd Chwarter yn Llŷn ac Eifionydd. Ef bellach yw Cadeirydd y Cyfundeb. Ym myd yswyriant y mae Dafydd yn gweithio. Mae’n aelod ac yn ddiacon yn eglwys Maesyneuadd yn Nhrefor, ac wedi bod yn gefnogwr selog i’r Undeb ar hyd y blynyddoedd.

 


Meryl James 06-2016 gyda enw
Trysorydd yr Undeb: Meryl James
Etholwyd Meryl James yn Drysorydd yr Undeb yn 2016. Yn enedigol ac yn byw yn Hendygwyn-ar- daf ar y ffin rhwng Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Bu’n gweithio i Fanc Lloyds ers 1976 yng Ngorllewin Cymru, a bu’n reolwr yno am 20 mlynedd. Bellach mae Meryl wedi ymddeol o’r Banc ac yn gweithio yn y feddygfa yn Hendygwyn. Mae’n ddiacon ac yn Ysgrifennydd capel y Tabernacl, Hendygwyn ac yn helpu gyda’r ysgol Sul.