Dysgu fel DisgyblionBu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a Choleg yr Annibynwyr Cymraeg yn cydweithio ym maes hyfforddiant ers blynyddoedd.

Amcan y ddau sefydliad yw gwasanaethu’r eglwysi er mwyn eu galluogi i gyflawni eu cenhadaeth yn y Gymru gyfoes. Eisoes cafwyd peth llwyddiant o ganlyniad i’r cydweithio, a llwyddwyd i godi nifer o weinidogion, o bregethwyr ac o arweinyddion lleol i wasanaethu’r eglwysi.

Mae’r daflen yn y darlun yn esbonio pa ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig ar gyfer addysgu a hyfforddi unigolion a chynulleidfaoedd. Gelli’r archebu copi/copïau o’r daflen drwy’r adran ‘Adnoddau’ ar y wefan hon.

Mae dau fath o hyfforddiant.

  1. Hyfforddiant ffurfiol ar gyfer gwaith y weinidogaeth Gristnogol neu ar gyfer sicrhau cymhwyster fel Pregethwr Cynorthwyol. Coleg yr Annibynwyr Cymraeg sy’n gyfrifol am y cyrsiau hyn, ac os oes diddordeb gennych mewn dilyn cwrs, dylid cysylltu â’r Parchg Aled Jones (parch.aled@yahoo.co.uk)
  2. Hyfforddiant anffurfiol ar gyfer sicrhau gwell dealltwriaeth o’r ffydd, o natur eglwys, o ddulliau cenhadu, o ddyletswyddau swyddogion eglwys, a phynciau tebyg. Yr Undeb sy’n darparu’r math hwn o hyfforddiant. Os â diddordeb mewn trefnu neu gynnal cyrsiau o’r fath, dylid cysylltu â’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees trwy anfon e-bost at dyfrig@annibynwyr.org neu ffonio Tŷ John Penri ar 01792-795888.

Bydd hyfforddiant yn rhan bwysig o weithgarwch yr Undeb dros y blynyddoedd nesaf i arfogi aelodau eglwysi ar gyfer cynnal cenhadaeth fywiog ac egniol yn eu cymunedau.

Heb hyfforddiant, ni fydd yr arfau gennym i ymladd y frwydr. Yr ydym yn annigonol ar y gorau, ond heb wybod sut i gyflawni ein gwaith na chyflwyno ein tystiolaeth byddwn yn aneffeithiol hefyd.