Ysgrifennydd Cyffredinol Newydd

Posted on

Mae’r Parchg Dyfrig Rees wrth ei ddesg yn Nhŷ John Penri fel Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n olynnu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, fydd yn ymddeol yn swyddogol ddiwedd y mis yma, ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Tan hynny, bydd y ddau yn cydweithio. 

Pan etholwyd y Parchg Dyfrig Rees ym mis Mai, soniodd am ei awydd i weld mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o adeiladau crefyddol fel adnodd i’r gymuned, yn ogystal â bod yn le cwrdd i’r ffyddloniaid. Mae’n awyddus i dorri lawr ffiniau rhwng cymunedau ffydd a chymdeithas yn gyffredinol, er mwyn cynnal presenoldeb Cristnogol a thystiolaeth mewn cymunedau.

Soniodd hefyd am yr angen i gynnal breichiau gweinidogion, sy’n gallu teimlo’n ynysig ac o dan faich y dyddiau hyn. Hefyd, meddai, rhaid sicrhau bod adnoddau’r Undeb, yn weithlu, yn rhwydweithiau, yn offer ac yn arian yn cael eu sianelu mewn modd addas i alluogi’r eglwysi i ymateb i’w galwad i gyhoeddi a byw efengyl y Deyrnas yn eu cymunedau a’u cylchoedd.

Pwysleisiodd ein bod yn byw mewn cyfnod o newid mawr, ac mae braint yw bod yn effro i bob cyfle ac ystyried her ein dyddiau ni fel rhywbeth cyffrous.

Byr-hanes yr Ysgrifennydd Cyffredinol newydd:

  • Bu’n gweithio ar fferm ar ôl gadael yr ysgol
  • Graddiodd mewn diwinyddiaeth yn y Coleg Coffa, Aberystwyth
  • Ordeiniwyd i’r weinidogaeth yn 1984
  • Gweinidog yn Llanbrynmair a Carno (1984-88); Bethania, Tymbl Uchaf a Llwynteg (1988-), Bethel, Y Tymbl (B) 1990-96; Capel Seion, Drefach (1996-99); Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes (2000-14); Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr (2014-).
  • Cadeirydd Adran Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd Eang dros ddau gyfnod.
  • Cyn-ymddiriedolwr CWM
  • Cyn-gadeirydd Coleg yr Annibynwyr Cymraeg
  • Bu’n gaplan gwirfoddol Heddluoedd Dyfed-Powys a De Cymru, a chaplan ysbyty