Ymgyrch yn Erbyn Cam-drin Domestig

Posted on

 

Un o ymgyrchoedd y Rhwydwaith Merched dros y blynyddoedd diwethaf yw ymgyrch yn erbyn cam-drin domestig.   Yr wythnos hon fe lansiodd Llywodraeth Cymru eu hymgyrch newydd o’r enw ‘Paid Cadw’n Dawel’ er mwyn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gweithredu ar amheuon o gam-drin domestig.

Gan ddefnyddio ffilm fer bwerus, yn defnyddio geiriau goroeswyr trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol, mae’r ymgyrch yn ceisio dangos pa mor bwysig yw mynd ati i helpu.

Mae Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, Julie James yn cyfarfod â goroeswyr i sgwrsio am eu profiadau, a sut y gall ymateb pobl o’u cwmpas wneud gwahaniaeth.

Dywedodd ‘’Rydyn ni eisiau annog pawb i weithredu, i wneud rhywbeth, ni waeth pa mor fach neu syml pan fyddant yn poeni y gallai rhywun maent yn ei nabod fod yn profi trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol.

“Gall y ffaith bod rhywun yn gofyn “Wyt ti’n iawn?” gael effaith anferth.

Mae cynnydd o 15% yn y nifer o bobl sydd wedi cysylltu â llinellau cymorth gyda phryderon am ffrind, gymydog neu aelod o’r teulu.

Derbyniodd Byw Heb Ofn 583 o alwadau rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2017, ac fe dyfodd y ffigwr i 671 yn yr un cyfnod eleni.

I ddysgu mwy am yr ymgyrch ewch i www.bywhebofn.llyw.cymru neu ffoniwch 0808 8010800 am gyngor a chymorth cyfrinachol 24 awr.