‘Ymateb Gwych’ i Apêl Madagascar

Posted on

Mae un o wledydd tlotaf y byd i dderbyn bron i £160,000 o apêl a drefnwyd gan enwad Cristnogol Cymreig. 

 Cartref plant Topaza

Codwyd yr arian i Fadagascar gan Undeb yr Annibynwyr Cymreig i ddathlu 200 mlwyddiant glanio cenhadon o orllewin Cymru ar yr ynys enfawr oddi ar arfordir Affrica yn 1818. Bydd yn helpu pedwar prosiect penodol, gan gynnwys cartref i blant amddifad a lloches i ferched.

‘Tra ein bod ni yng ngwledydd cyfoethocaf y byd nawr mewn brwydr ddyddiol gyda Covid-19, i lawer o bobl Madagascar, sy’n byw ar lai na $2 y dydd, mae bywyd wastad yn frwydr barhaus,’ meddai’r Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. ‘Bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn y pedwar prosiect a ddewiswyd gennym. Yn y cyfnod argyfyngus hwn, pan fod angen i ni gymryd y gofal mwyaf ohonom ni ein hunain a’n cymunedau, mae anghenion pobl eraill yn ein hatgoffa ein bod yn perthyn i’r un ddynoliaeth. Mae rhoi a derbyn yn rhan annatod o’i wead.’

 

Y Parchg Jeff Williams yn lansio’r apêl yn Aberaeron yn 2018 yng nghysgod baneri Cymru a Madagascar 

‘Cafodd ein heglwysi eu cyffroi gan yr apêl, gan ymateb yn wych,’ meddai’r Parchg Jeff Williams, Cadeirydd yr apêl. ‘Roedd ein cynrychiolwyr eisoes wedi ymweld â’r prosiectau i asesu eu hanghenion a sicrhau eu dilysrwydd a’u cynaliadwyedd. Cafodd defnydd helaeth ei wneud o ddeunydd gwreiddiol a grewyd ar yr ymweliadau ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo’r apêl ac addysgu ein haelodau am y cysylltiadau hanesyddol a phresennol â Madagascar.’ 

Codwyd y swm o £158,675 yn benodol ar gyfer Apêl Madagascar ac o dan gyfraith y Comisiwn Elusennau, rhaid ei wario yn unol â hynny. Caiff ei ddosbarthu trwy bartneriaeth gyda’r elusen ‘Money for Madagascar.’

Cefndir: Lansiwyd yr apêl yn 2018 yn Aberaeron, sef yr adral o ble daeth y cenhadon Cymreig cyntaf, a aethant ymlaen i hwylio i Fadagascar yn 1818. Yn ystod dathlu’r 200fed roedd dros 50 o ymwelwyr o Fadagascar, gan gynnwys cyn-Arlywydd y wlad, yn bresennol. Trwy lunio ffurf ysgrifenedig o’r iaith Falagaseg lafar er mwyn cyfieithu’r Beibl, fe wnaeth y cenhadon Annibynnol David Jones a David Griffiths greu undod cenedlaethol a helpodd bobl Madagascar i oroesi’r coloneiddio Ffrengig yn ddiweddarach. (Hwn oedd y Beibl cyntaf i’w gyhoeddi yn un o ieithoedd Affrica.) Maent yn cael eu cydnabod gan lawer o bobl ar un o ynysoedd mwya’r byd fel ‘tadau ein cenedl’.

Fideos gwreiddiol yr Apêl: https://annibynwyr.org/madagascar-2/fideos-madagascar/