Ychydig bach o garedigrwydd …

Posted on

Ry’n ni’n byw mewn oes angharedig tost… Roedd hi’n Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd ar 13 Tachwedd. Na, do’n i ddim yn gwybod hynny chwaith. Mi fedrwn ni wneud ag ychydig o garedigrwydd y dyddiau hyn, wedi’r cyfan, does dim da wedi dod o’r holl Frecsiteiddiwch hyd yn hyn, dim ond cweryla ac anghydweld. Byddai tamed bach o garedigrwydd yn mynd yn bell y dyddie hyn. 

Mae caredigrwydd a gwneud pethau caredig yn gwneud i chi deimlo’n gynnes y tu mewn, yn gwneud i chi deimlo’n dda o bosibl. Mae hyn yn wir, ond mae’n debyg fod pobl sy’n garedig yn byw’n hirach hefyd. Y mae ymchwil wyddonol gan academyddion a gwyddonwyr yn Sefydliad Caredigrwydd Bedari, UCLA yn edrych ar y ffenomen o safbwynt gwyddonol. ‘Dydyn ni ddim yn eistedd o gwmpas mewn cylchoedd yn dal dwylo’n dyner. Ry’n ni’n trafod y seicoleg, y fywydeg, sydd ynghlwm wrth ymwneud cymdeithasol a charedigrwydd,’ medd Daniel Fessler, cyfarwyddwr y sefydliad. 

Y mae gweithredu’n garedig ac ystyried sut y medrwch chi fod yn garedig i eraill heb ddisgwyl dim yn ôl, yn gostwng pwysau gwaed, mae ganddo effeithiau therapiwtig ac mae’n gallu bod o fantais o ran trin iselder a gorbryder. Dywed meddyg o Brifysgol Columbia, Dr Kelli Harding, sydd wedi ysgrifennu cyfrol am ffenomen caredigrwydd, ‘Mae caredigrwydd yn helpu’r system imiwnedd, y pwysau gwaed, mae’n helpu pobl i fyw’n hirach ac yn well. Mae hynny’n eitha anhygoel achos mae digonedd ohono ar gael. Mae yna gyflenwad diddiwedd sy’n hollol rhan ac am ddim ohono. Mae oddi mewn i bob un ohonom ni.’

Dydy caredigrwydd ddim yn wendid chwaith, does dim byd gwan am gydymdeimlad a bod yn garedig. Mae cadw llygad ar eraill a bod â gofal amdanyn nhw yn beth ardderchog, mae’n dangos bod gan rywun barch tuag at eraill. Mae’r cyfan hyn yn gwneud synnwyr, wrth gwrs, ond yn yr oes angharedig hwn, efallai ei bod hi’n anoddach bod yn garedig, hynny yw, rhaid mynd yn erbyn y llif angharedig er mwyn bod yn garedig, mae’n golygu sefyll dros bethau a sefyll mas, mae’n golygu codi llais ac er ein gwaethaf ni, neu er ein gorau, mae hynny’n gofyn am dipyn o ruddin. 

Ar ddiwrnod Caredigrwydd y Byd, rhoddwyd cyngor i ni ar sut i fod yn garedig gan ‘arbenigwyr caredigrwydd’: 

  • Dechreuwch wrando ar bobl go iawn a pheidio â mynd ati i greu’r atebion yn eich pen rhag blaen
  • Atebwch anghwrteisi gyda charedigrwydd 
  • Cynhwyswch rywun sydd ar y cyrion
  • Gweithred ac ymateb. Dylem geisio deall pan fod rhywun yn angharedig, nid yw hynny o anghenraid o’n herwydd ni. Cymerwch anadl ddofn a cham yn ôl

Mae’r uchod yn ymddangos yn dwyllodrus o syml ac yn chwerthinllyd o fychan, yntydy?

Onid ydym ni, Gristnogion yn gwybod sut i fod yn garedig? Oni ddywedodd Iesu, ‘Car dy gymydog fel ti dy hun.’ Mae mor sylfaenol â hynny. Ac yn yr oes gas, flin, angharedig hon, y mae angen Cristnogion ar y byd yn fwy nag erioed.