Bwriad y Rhwydwaith Merched yw addysgu, gwasanaethu ac ymgyrchu, gan ysgogi grwpiau lleol i weithredu mewn gwahanol ffyrdd. O godi ymwybyddiaeth am bynciau i fagu cysylltiadau a chefnogi mentrau arbennig, mae gan y Rhwydwaith Merched botensial mawr.

Bwriad y Rhwydwaith Merched yw cysylltu grwpiau sy’n cyfarfod o gwmpas y wlad â’i gilydd, gan rannu newyddion, adnoddau a syniadau. Er mwyn i’r Rhwydwaith weithio yn fwy effeithiol fe ofynwyd i bob Cyfundeb benodi person cyswllt er mwyn iddynt dderbyn newyddion yn rheolaidd ac adrodd yn ôl at y Rhwydwaith. Y gobaith yw y bydd cael person cyswllt ym mhob rhan o’r wlad yn atgyfnerthu’r Rhwydwaith, sydd esioes wedi bod yn cefnogi ymgyrchoedd llwyddiannus.

Fe fu’r Rhwydwaith ynghlwm ag elusennau yn erbyn trais domestig, ac mae nifer o’r grwpiau yn parhau i gasglu nwyddau defnyddiol i lochesi a chanolfannau. Y llynedd fe lansiwyd ymgyrch i gefnogi menter y Llywodraeth i annog miliwn o bobl i siarad Cymraeg erbyn 2050. Fe fu Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yn hybu’r ymgyrch gyda’r Rhwydwaith yn nghyfarfod Cyngor yr Undeb y llynedd.

I’r sawl sydd eisiau mynd i’r afael â’r ymgyrch eleni mae adnoddau pwrpasol ar gael ar wefan yr Undeb (annibynwyr.cymru). Ar dudalen adnoddau’r Undeb mae oedfa yn seiliedig ar y thema, gweddïau ac emynau addas.

Mi fydd cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith yn cael ei gynnal yn Llanuwchllyn eleni ar fore Sadwrn y 12fed o Fai. Y siaradwr gwádd bryd hynny fydd Elenid Jones (Caerdydd) a fydd yn siarad am loches i ferched ym mhrifddinas Madagascar, Antananarivo. Bwriad y Rhwydwaith yw i uno ei hymgyrch eleni ag apél yr Undeb. Fe fydd rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfarfod yn cael ei gyhoeddi yn y Tyst ac ar gyfryngau cymdeithasol yr Undeb maes o law.

 


 Diwrnod y Rhwydwaith Merched.

Eleni mi fydd Diwrnod y Rhwydwaith Merched yn cael ei gynnal yn Ysgoldy, Llanuwchllyn ar y 12fed o Fai. Mi fydd Elenid Jones, Caerdydd, yn trafod gwaith y Lloches i Ferched ym mhrifddinas Madagascar.  Mi fydd y Rhwydwaith yn mynd ati i gefnogi’r Lloches fel rhan o apél yr Undeb eleni.  Mae croeso cynnes i chi fynychu’r cyfarfod!


Mae’r Rhwydwaith Merched yn cefnogi elusennau sydd yn erbyn trais domestig.  Mae ymgyrch newydd ar waith ar hyn o bryd o’r enw ‘Paid Cadw’n Dawel’ i godi ymwybyddiaeth o’r pwysigrwydd i weithredu ar amheuon o gam-drin domestig.  Ceir rhagor o fanylion yma


Bob blwyddyn fe gynhelir Diwrnod y Rhwydwaith Merched ac eleni bu Arfon Jones yn annerch y gynulleidfa yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin.  Lansiwyd thema’r flwyddyn sef cefnogi ymgyrch y llywodraeth i sicrhau bod milwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Gellir gwrando ar yr anerchiadau yma.


Bwriad y Rhwydwaith Merched eleni yw i gefnogi ymgyrch y Llywodraeth i hybu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.  Yma ceir un o swyddogion y Rhwydwaith, Dr. Fiona Gannon a Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn trafod y fenter a sut gall eglwysi Cymru fynd i’r afael â’r ymgyrch.

Oedfaon
Mae Swyddog Adnoddau’r Gogledd; Casi Jones wedi paratoi Oedfa arbennig yn dilyn y thema gan gwmpasu’r iaith a’n treftadaeth.  Gellir lawrlwytho’r oedfa yma, syniadau am weddiau ac emynau addas yma, ac emyn bwrpasol newydd yma.


Y llynedd, fe ddewisiwyd thema ar gyfer blwyddyn gyntaf y Rhwydwaith sef ‘cam-drin domestig’. Eisoes mae rhai grwpiau o fewn y Rhwydwaith wedi bod yn gweithredu yn lleol, trwy

• godi arian
• cynyddu ymwybyddiaeth
• a chasglu nwyddau ac adnoddau ar gyfer llochesi.

DSC_0431b

Bu aelodau Capel y Priordy yn Nghaerfyrddin, Cana a Bancyfelin yn cefnogi Gwasanaethau Trais yn y Cartref yng Nghaerfyrddin (Carmarthen Domestic Abuse Services). Elusen leol yw hon sy’n cefnogi menywod, dynion a phlant sy’n cael eu heffeithio gan drais yn y cartref.

Mae CDAS yn cynnal lloches i fenywod yng Nghaerfyrddin sy’n sicrhau man diogel i fenywod a phlant aros. Mae’r Ofalaeth wedi cytuno â’r lloches i gasglu nwyddau sydd eu hangen arnynt hwy,

ymgyrch priordyDyma Karen Nugent yng nghanolfan Galw i Mewn, Gwasanaethau Cam Drin Domestig, Caerfyrddin yn derbyn y nwyddau a gasglwyd gan eglwysi gofalaeth Y Priordy, Caerfyrddin, Cana a Bancyfelin. Os hoffech gasglu nwyddau, mae’n bwysig cysylltu â’r ganolfan yn gyntaf i weld beth yn union sydd angen arnynt.

Os am fanylion pellach, cysylltwch ag Eglwys y Priody http://www.priordy.org/

Mae criw “Coda Ni”, o ardal Pencader a Llandysul hefyd yn weithgar ar hyn o bryd yn codi arian at yr elusen.  Dyma eu neges hwy

Un o’n prif feysydd tystio a gweithredu dros yr haf fydd cefnogi Canolfan Atal Camdriniaeth yn y Cartre Caerfyrddin. Estynnwn allan at y rhai sy’n cael eu camdrin, a diolchwn i’r swyddogion sy’nn gweithio’n ddi-flino drostynt. Mae cynulleidfaoedd yn Llanfihangel-ar-arth eisoes wedi cyfrannu arian a hanfodion ymarferol.

 

 


I ddarganfod mwy am y Rhwydwaith Merched, cysylltwch ag undeb@annibynwyr.org