Y Rhwydwaith Merched yn cefnogi Apêl yr Undeb

Posted on

Ddydd Sadwrn 12 Mai cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith Merched, y tro hwn yn yr Ysgoldy yn Llanuwchllyn. Dyma oedd cartref Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ddwy flynedd yn ôl ac roedd cyfleusterau modern yr Ysgoldy a chroeso twymgalon aelodau’r Hen Gapel yn werthfawr iawn.

Y Parchedig Beti-Wyn James; cadeirydd y Rhwydwaith eleni oedd yn arwain y cyfarfod. Cafwyd defosiwn pwrpasol gan aelodau’r Hen Gapel gan osod naws addolgar i’r diwrnod. Fe soniodd Beti-Wyn James am nod ac amcanion y Rhwydwaith, sef i hybu ac annog gweithgaredd o fewn grwpiau o chwiorydd a merched ar hyd a lled y wlad.

Eisoes mae’r Rhwydwaith yn cefnogi dau ymgyrch sef hybu’r Gymraeg ac amcanion y llwyodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a chefnogi elusennau yn erbyn trais domestig, gan ddarparu llochesi â nwyddau i’r anghenus. Mae’r ymgyrchoedd yma’n dal ar waith gan y Rhwydwaith, gyda nifer o grwpiau ac eglwysi yn parhau i weithredu drwy gynnal oedfaon a boreau coffi i ddysgwyr er engraifft. Fe luniwyd oedfa a gweddïau pwrpasol ar gyfer y Rhwydwaith yn ogystal, ac mae’r rhain i’w canfod ar wefan yr Undeb.

Ond prif amcan y cyfarfod eleni oedd cyflwyno ymgyrch newydd i’r Rhwydwaith sef cefnogi Apêl Madagascar yr Undeb, ac yn benodol i glywed am waith lloches i ferched yn y wlad honno. Mae’r lloches; ‘Akany Avoko Faravohitra’ yn cael ei redeg gan eglwys FJKM, ac yn ddibynnol ar roddion gan yr eglwys ac eraill i gynnal y merched sydd yn byw yno. Maent fel arfer wedi eu cyhuddo o fân droseddau sy’n aml yn digwydd oherwydd tlodi.

Siaradwraig wadd y Rhwydwaith eleni oedd Elenid Jones o Gaerdydd sydd wedi ymweld â’r lloches ei hunan a sydd â chysylltiad agos â’r ynys. Fe soniodd am y gwaith arbennig mae’r rheolwraig, Hanta, yn ei wneud. Cafodd Hanta ei magu mewn cartref tebyg, ac wedi iddi dreulio cyfnod yn eglwys Pen-rhys, y Rhondda rai blynyddoedd yn ôl, cafodd ei sbarduno i fynd ati i helpu eraill yn ei gwlad ei hun a chymryd at yr awenau yn y lloches.

Wedi sgwrs afaelgar am y gwaith a chyfle i weld fideo am y lloches, cafodd mynychwyr y cyfarfod gyfle i drafod sut oedd mynd ati i gefnogi’r Apêl yn eu heglwysi a’u cyfundebau hwythau. Cafwyd syniadau creadigol ac ymarferol am gynnal boreau coffi a chacen, cystadleuaethau pobi a chwis am Fadagascar, er mwyn hybu ymwybyddiaeth a chodi arian at yr Apêl.

Mi fydd cysylltwyr y Rhwydwaith o fewn y Cyfundebau yn derbyn gwybodaeth am yr ymgyrch yn ystod y flwyddyn, i’w rhannu â’r eglwysi yn lleol.