Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001 a ddaeth yn gwmni cyfyngedig drwy warant ddim er elw yn 2009.

Mae’r Panel yn cefnogi a chynghori eglwysi sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant, phobl ifanc ac oedolion bregus. Gwneir hyn trwy waith polisi, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth, gwaith achos a gwiriadau DBS.

Mae’r Panel yn gorff cofrestredig Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) sy’n gyfrifol am brosesu’r gwiriadau DBS ar gyfer eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg o’i swyddfa yn Ninbych.

Cysylltwch â’r swyddfa os am fwy o wybodaeth neu i archebu ffurflenni.

Cysylltwch hefyd â Swyddfa’r Panel, neu ewch i’r wefan, am fwy o wybodaeth am unrhyw agwedd o ddiogelu o fewn yr eglwysi ac/neu i drefnu sesiynau hyfforddiant.

Cyfeiriad ar y we:

www.paneldiogelwch.org.uk

Teleffon: 01745 817584

Cyfeiriad post:

Panel Diogelwch Cydenwadol

Unit 1 Vale Parc,

Ystâd Ddiwydiannol Colomendy

Dinbych

LL16 5TA

 

Sut i ymateb os oes gennych bryderon am unigolyn neu sefyllfa

Os ydych yn pryderu fod rhywun wedi cael ei gam drin neu os gweir honiadau uniongyrchol cysylltwch â Julie Edwards, Swyddog Diogelu.  ( 01745 817584 / 07957 510346

Mewn argyfwng cysylltwch â Heddlu, Ambiwlans neu Wasanaethau Cymdeithasol ar unwaith.

Ceir mwy o wybodaeth ar wefan y Panel – cyngor a chefnogaeth  neu  yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus tudalen 29 a 47

PEIDIWCH BYTH a DIYSTYRU UNRHYW GONSYRN

Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch am gyngor.