Y diweddaraf o Fadagascar

Posted on

Dyma neges gan Ireneé Rajaona-Horne, sef prif weithredwr Money for Madagascar, yr elusen sy’n gweinyddu arian Apêl Madagascar dros Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, mae ganddi newyddion drwg, ond mae ganddi beth newyddion da hefyd. 

Y mae Covid bellach wedi cydio’n dynn ym Madagascar. Mae fy nghalon i’r torri dros gydweithwyr   a chyfeillion a gollwyd i Covid dros yr wythnosau diweddar ac rydym ni’n ofni y gallwn golli mwy wrth i’r sefyllfa gyda Covid dyfu’n rhywbeth sy’n fygythiad ofnadwy ac yn codi ofn mawr ym Madagascar. Y tro hwn, nid dim ond argyfwng ariannol ar gyfer teuluoedd a’u cartrefi sy’n digwydd, ond mae hefyd yn argyfwng meddygol. Y mae’r amrywiad De Affrica o’r feirws yn lledaenu’n gyflym. Mewn gwlad ble nad oes nemor ddim rhwydwaith meddygol ac yn sicr dim gofal meddygol rhad ac am ddim na chymorth gwladol, mae’r rhagolygon yn llwm iawn. Y mae cynhwysyddion ocsigen bellach yn hynod anodd i’w cael, a chyda phob cynwysydd yn costio £60 yr un, maent y tu hwnt i allu’r rhan fwyaf o’r boblogaeth i’w prynu. Y mae’r wlad bellach yn rhedeg allan o eirch i gladdu’r meirw, nid oes modd dilyn yr arferion angladdol traddodiadol ac y mae sôn y bydd ysgolion yn cael eu cau a’u troi’n glinigau brys ar gyfer Covid. Rydym ni’n ofnus, ond rhaid i ni fod yn ddewr a cheisio sefyll fel un gyda’n cyfeillion a’n cydweithwyr ym Madagascar, er mwyn eu helpu nhw i gadw’n ddiogel a cheisio gwarchod cymaint o’r bobl fregus sy’n dibynnu ar ein prosiectau ni ag sy’n bosibl.

  Diolch byth, bu’r gyfradd gyfnewid yn ffafriol i arian y nawdd y bu Money for Madagascar yn ei anfon allan i Fadagascar ar gyfer y 4 prosiect a ddewiswyd gan Undeb yr Annibynwyr yn ystod Apêl Madagascar. Mae hyn yn golygu bod gennym ni £14,500 yn ychwanegol o nawdd a godwyd gan yr Undeb y medrwn ni ei anfon allan i Fadagascar ar ben y nawdd gwreiddiol. Gallai’r arian hwn fod yn help go iawn i’r 4 partner allan yno ar yr adeg argyfyngus hwn. Er enghraifft mae fferyllfa SAF angen nawdd i fedru prynu PPE a hylif glanhau dwylo er mwyn cadw staff a chleifion yn ddiogel. Mae nifer o staff y coleg diwinyddol Ivato eisoes yn sâl ac mae hyn yn debyg o ddigwydd i’r prosiectau eraill hefyd. Felly, bydd angen cyllid ar bob un o’r 4 prosiect i fuddsoddi mewn gofal iechyd sy’n atal ac yn gwella anhwylder ac er mwyn cadw eu staff yn gryf. Bydd angen i’r ddwy ganolfan i blant, Akany Avoko Faravohitra a Topaza, gasglu cyflenwadau o foddion, bwyd, sebon a nwyddau addysgiadol yn barod am y cyfnod clo sy’n sicr o ddigwydd, er mwyn gwarchod eu plant.

Rydym ni’n hynod hapus bod gennym ni arian ychwanegol drwy nawdd yr Undeb i’w gynnig i’r 4 prosiect ar adeg o angen mawr. Y mae Money for Madagascar yn cefnogi nifer o brosiectau eraill yn ogystal â 4 prosiect yr Undeb. Pe tasai unrhyw un yn teimlo ar eu calon yr hoffent helpu ein cyfeillion Malagasi ar yr adeg tyngedfennol hwn, byddwn yn falch iawn o fedru codi arian er mwyn helpu’r prosiectau eraill yn yr un modd ag yr ydym ni’n helpu prosiectau’r Undeb. 

Gallwch fynd i’n gwefan er mwyn cyfrannu https://moneyformadagascar.org/donate/

Diolch.