Y diweddaraf am ailagor addoldai

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf ynghylch llacio rheoliadau Covid-19 oddi wrth Gethin Rhys yn Cytûn.

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi datganiad am lacio rheoliadau Covid-19 dros y tair wythnos nesaf: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygu-rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-0

Mae yna nifer o bethau sy’n berthnasol i eglwysi:

 

O ddydd Llun 13 Gorffennaf ymlaen, bydd y sectorau a’r busnesau canlynol yn gallu agor, ar yr amod eu bod yn dilyn y canllawiau ar ffyrdd diogel o weithredu o ran y coronafeirws…

  • Atyniadau dan do i ymwelwyr,….
  • Mannau addoli. Gall arweinwyr ffydd ddechrau ail-gynnal gwasanaethau eto yn raddol pan fyddant yn teimlo’n ddiogel i wneud hynny.

Rydym yn gwneud newidiadau i’r rheoliadau i ganiatáu cynulliadau mwy yn yr awyr agored o hyd at 30 o bobl, pan fyddant wedi’u trefnu ac yn cael eu goruchwylio gan berson cyfrifol. Bydd hyn yn caniatáu i weithgareddau chwaraeon a hamdden, megis dosbarthiadau ffitrwydd a dawnsio gael eu cynnal yn yr awyr agored, yn ogystal ag addoli ar y cyd.

Yn yr ail wythnos, o 20 Gorffennaf ymlaen, byddwn yn cael gwared ar y cyfyngiadau presennol ar feysydd chwarae a champfeydd awyr agored. Bydd y rhain yn ailagor yn raddol dros yr wythnosau nesaf pan fydd gwiriadau diogelwch a mesurau eraill yn cael eu rhoi ar waith. Byddwn hefyd yn cyhoeddi canllawiau i helpu canolfannau cymunedol i ailddechrau mwy o wasanaethau cyhoeddus yn ôl disgresiwn awdurdodau lleol. Bydd hyn yn eu galluogi i weithredu mewn ffordd sy’n ddiogel o ran y coronafeirws.

Dylai hyn gael effaith gadarnhaol drwy ehangu gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr yn y gymuned, gan gynnwys cefnogi ymdrechion diogelu i ymateb i nifer o’r problemau sydd o bosibl wedi cael eu cuddio, neu wedi gwaethygu yn ystod y cyfyngiadau, yn anffodus. Ymysg y gwasanaethau hanfodol hynny y mae gwasanaethau gwaith ieuenctid a ddarperir gan sefydliadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol. Rydym yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc a’r sector i ddatblygu canllawiau penodol i’w helpu i ailagor yn ehangach, a bydd hyn yn dilyn yn fuan wedi hynny. Bydd ailagor canolfannau cymunedol hefyd yn helpu awdurdodau lleol i gynnal cynlluniau chwarae a gofal plant dros yr haf.

Cynhelir yr adolygiad ffurfiol nesaf o’r Rheoliadau ar 30 Gorffennaf. Rydym eisoes yn cynnal trafodaethau manwl gyda diwydiant am sut y gall busnesau lletygarwch [gan gynnwys bwytai] weithredu dan do mewn ffordd sy’n ddiogel o ran y coronafeirws. Rydym yn ystyried ailagor y maes hwn o 3 Awst ymlaen, gan ddibynnu ar yr amodau a chyhyd â bod mesurau wedi’u rhoi ar waith.

 

Rwy’n llawn sylweddoli fod y datganiadau moel hyn yn codi mwy o gwestiynau nag y maent yn eu hateb. Rydym yn disgwyl gweld cyhoeddi canllawiau manwl am addoldai dros y penwythnos, ac ar gyfer canolfannau cymunedol yn y diwrnodau sy’n dilyn. Byddwn yn eich hysbysu trwy ebost pan ddigwydd hynny ac yn diweddaru gwefan Cytûn mor gyflym ag y bo modd.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu sesiwn holi ac ateb arlein ar gyfer cymunedau ffydd, a dyma’r manylion:

Hoffem eich gwahodd i’n hail sesiwn Holi ac Ateb ar-lein ynghylch ail-agor mannau addoli ar ddydd Iau 16 Gorffennaf rhwng 15:00 a 16:00. Bydd y sesiwn hon yn cael ei chadeirio ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) a bydd yn rhoi cyfle i chi godi unrhyw gwestiynau sydd gennych am y broses o ail-agor mannau addoli.

Ymunch a’n cyfarfod Skype      

Methu ymuno? Try Skype Web App

Ymunwch dros y ffôn: +44 29 2105 5260 (Dial-in Number) Find a local number

ID: 374884665

Er mwyn gwneud y gorau o’n hamser gyda’n gilydd, gallwch anfon unrhyw gwestiynau cyn y sesiwn ar-lein at CangenCydraddoldeb@llyw.cymru.

Pob bendith

Gethin