Urddo’r Llywydd Newydd

Posted on

AGORWCH DDRYSAU: MAE’R DYFODOL YMA!

Dyna oedd thema anerchiad Llywydd newydd Undeb yr Annibynwyr, y Parchg Jill-Hailey Harries, yn yr oedfa urddo yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron. Wrth sôn am argyfwng yr Iddewon mewn caethiwed ym Mabilon, dyfynnodd eiriau’r proffwyd Jeremeia: ‘Gwnewch y gorau o’ch sefyllfa. Peidiwch ag eistedd yno yn cwyno ei bod yn wael arnoch, na chwaith gwyno am y bobl o’ch cwmpas … Byddwch yn genhadol, oherwydd mae bwriad gyda Duw; mae yn ein rhoi ni ar waith lle bynnag yr ydym.’

Gwaith y Llywydd

Yn hanes y Llywydd, mae hynny’n golygu bugeilio eglwysi Bethel Sgeti a’r Tabernacl Treforys, yn ogystal â bod ar Fwrdd y Gwasanaeth Cam-drin Domestig, bod yn un o Fugeiliaid y Stryd gyda’r nos yn Abertawe ac yn Gaplan tîm merched y Scarlets – ymhlith pethau eraill. ‘Mae plannu ein hunain “yn y byd” yn ein rhoi mewn sefyllfa i weld, ac uniaethu ag angen cyd-ddyn,’ meddai Jill-Hailey. ‘Rydym yn rhan o’r gymdeithas tu allan i furiau capel p’un ai a yw’r drysau ar agor ai peidio. Nid “ni a nhw” yw hi, oherwydd fe garodd Duw y byd, a rhoddodd ei fab yn aberth, a bu farw Iesu Grist dros bob unigolyn ar y ddaear. Ein braint ni yw cael dangos hynny. Os yw hynny’n golygu ein bod yn cerdded strydoedd, mynd i ardaloedd sy’n ein hanesmwytho, wel, felly mae’n rhaid iddi fod.’

Cyfle i glywed

Y Parchg Jill-Hailey Harries yw’r fenyw gyntaf sy’n weinidog ordeiniedig i fod yn Llywydd yr Undeb. Fe’i holynir ymhen dwy flynedd gan fenyw arall sy’n weinidog, sef y Parchg Beti-Wyn James. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, fe fydd Jill-Hailey yn ymweld â phob Cyfundeb yn ei dro. Cofiwch achub ar y cyfle i glywed ei hanerchiad yn llawn. Byddwch yn siŵr o gael eich cyffroi gan y straeon sydd ganddi i’w hadrodd o’i phrofiad mewn meysydd all fod yn anghyfarwydd i chi, a thrwy’r cyfan eich ysbrydoli gan ei neges bwerus.