Undeb Nant Gwrtheyrn

Posted on

Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, Gwynedd ar Orffennaf 2-4. Llywyddwyd y gweithgareddau gan Lywydd yr Undeb, y Parchg Ddr R. Alun Evans, a chroesawyd y cynadleddwyr i’r Nant gan blant Ysgol Sul Soar Nefyn, Côr Chwilog, Gwenan Gibbard ac Alun Ffred Jones AC.

Cyflwynwyd y ddau fyfyrdod ar ddechrau gweithgareddau’r dydd yn fywiog a huawdl gan Dafydd Roberts, Trefor.

montage we nant_edited-2

Cafwyd cynadleddau bywiog a thrafodaethau buddiol ac adeiladol. Cytunwyd ar nifer o benderfyniadau:

  1. yn galw am benodi Swyddogion Cyswllt i’r Rhwydwaith Heddwch yn y Cyfundebau
  2. yn galw am hyrwyddo cymdeithasau a rhwydweithiau’r Undeb a chyflogi gweithiwr i wneud hynny
  3. yn gwrthwynebu unrhyw awgrym gan lywodraeth San Steffan y dylid diddymu’r Ddeddf Hawliau Dynol
  4. yn galw ar yr Undeb a’r eglwysi i ddatgan cefnogaeth i ymgyrch ‘Boicot, Dad-fuddsoddi a Gwaharddiadau’ yn erbyn gwladwriaeth Israel
  5. yn gwrthwynebu adnewyddu sustem arfau niwclear Trident

Am y tro cyntaf, cynhaliwyd ‘fforwm’ ar ddiwedd y gyfres gynadleddau i ganiatáu i bobl gyflwyno pynciau i’w hystyried, i fynegi gofidiau a phryderon, neu i rannu syniadau ac awgrymiadau. Yr oedd yn llwyddiant mawr.

Pregethwyd yn rymus ar y nos Wener gan y Parchg Euros Wyn Jones, Llangefni.

Ar y dydd Sadwrn, cafwyd dathliad o’r ffydd yn y Nant. Codwyd marquee ar gyfer yr achlysur a daeth Annibynwyr o bob rhan o’r Gogledd i fod yn rhan o’r digwyddiad. Cafwyd seminarau a gweithdai yn y Neuadd, ac addoliad (gyda Band Mawr Ebeneser, Caerdydd), cerddoriaeth (gyda Gwenan Gibbard, Brigyn a Cai Maxwell) a chyfweliadau amrywiol yn y marquee. Yr oedd hefyd weithgarwch plant a gweithgarwch ieuenctid.

Enillwyd Tlws Cyfundeb Lerpwl, y wobr am siarad yn gyhoeddus, gan Alys Bratch o Landudno, ac enillwyd Cwpan Denman, y wobr am gywaith gwaith llaw, gan Ysgol Sul Salem Porthmadog.

Diolch i bawb a wnaeth y Cyfarfodydd Blynyddol a’r Diwrnod Bach yn gymaint o lwyddiant, a diolch i staff Canolfan Nant Gwrtheyrn am eu croeso ac am eu cydweithrediad parod.