Sul yr Urdd

Posted on

Ar adeg arferol, byddai trydydd Sul mis Tachwedd yn cael ei adnabod fel dydd Sul yr Urdd. Mae ein dyled ni fel Cymry yn fawr i sefydliad yr Urdd. Fe gafodd cymaint ohonom gyfleoedd ardderchog drwyddo, i fynegi ein hunain, i fwynhau ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe gofiwn mai’r arwyddair yr Urdd o’r cychwyn oedd:

‘Byddaf ffyddlon i Gymru, i gyd-ddyn ac i Grist’ dyma sy’n greiddiol i ni fel Cymry, fel Cristnogion ac fel Annibynwyr.  

Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, wedi ymuno â’r Urdd eleni er mwyn dangos ei gefnogaeth i’r mudiad pwysig hwn ac i ddangos cymaint y mae yntau’n gwerthfawrogi cyfraniad yr Urdd i fywyd ein hieuenctid ni ac i’n gwlad. Efallai y buasech chithau’n ystyried gwneud yr un peth yn ystod y cyfnod heriol hwn hefyd? Mae angen pob cefnogaeth ar yr Urdd. Mae aelodaeth yn costio £9, dyna’i gyd.

Mae’r sylfaen gadarn gaiff ein plant a’n pobl ifanc ni drwy’r Urdd yn amhrisiadwy. Y mae ein hieuectid ni’n bobl y dylem roi clod iddynt, y maent yn lliwio ac yn llonni’n bywydau ac yn eu cyfoethogi gymaint. Ble fyddem ni heb ein hieuenctid ni? 

Eleni ar ddydd Gwener 13 Tachwedd bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu profiadau ac yn dangos ein gwerthfawrogiad o’n hieuenctid, plant a phobl ifanc ni, a’r Urdd, ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, a hynny cyn Sul yr Urdd ar 15 Tachwedd. Ydych chi wedi elwa o’ch amser gyda’r Urdd? Ydy’ch plant chi neu berthynas arall wedi cael profiadau da gyda’r Urdd? 

Rhown wahoddiad i chi rannu eich meddyliau a’ch profiadau gyda ni. Efallai fod gennych hoff gerdd sy’n sôn am blant a phobl ifanc? Efallai bod gennych ddyfyniadau, cerddi, gweddïau, emynau, adnodau neu ddarlleniadau sy’n atseinio â thema ieuenctid? Neu efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai fod gennych lun sy’n addas? Anfonwch atom ni ac fe rannwn ar ein gwefan ni a thros y cyfryngau cymdeithasol. 

Anfonwch atom at: undeb@annibynwyr.cymru cyn 13 Tachwedd, neu rhannwch naill ai ar dudalen Facebook Undeb yr Annibynwyr Cymraeg neu dros y cyfrif Twitter @AnnibynwyrCymru ar y diwrnod. 

Gadewch i ni ledaenu anogaeth a dangos ein gwerthfawrogiad.