Siom Oriau Siopa Sul

Posted on

Mae bwriad Llywodraeth Prydain i lacio’r ddeddf sy’n gwahardd siopau mawr rhag agor ar nos Sul wedi cael ei feirniadu’n hallt gan y Parchg Ddr R. Alun Evans, Lywydd Undeb yr Annibynwyr.

 r alun evans 2015“Nôl yn 2012, pan gafodd yr oriau agor ar y Sul eu llacio dros gyfnod gemau Olympaidd Llundain, fe wnaethom fel Undeb rybuddio y gallai hynny arwain at agor y drws led y pen,” meddai Dr Evans. “Mae’n ymddangos bod y broffwydoliaeth ar fin cael ei gwireddu.”

Ar hyn o bryd, mae siopau mwy na 280 metr sgwâr yn cael agor am chwe awr yn unig ar y Sul, a hynny yn ystod y cyfnod rhwng 10.00 y bore a 6.00 hwyr, gyda’r rhan fwyaf yn dewis bod ar agor 10.00 – 4.00. Bwriad llywodraeth Prydain yw rhoi’r hawl i gynghorau lleol i ganiatáu i siopau i ymestyn eu horiau agor, neu beidio. Mae’r bwriad yn cael ei wrthwynebu o sawl cyfeiriad.

Ymosodiad ar fywyd teuluol

“Mae’r mesur yn annerbyniol ar sawl lefel. Mae’n dileu’r rheolaeth olaf sy’n nodi’r Sul fel ‘diwrnod arbennig’, mae’n ymosodiad ar fywyd teuluol a hawliau gweithwyr, ac fe allai fod yn ergyd farwol i siopau cornel bach – llawer ohonynt yn fusnesau teuluol – sy’n cael bod ar agor ar hyn o bryd. Ymhellach, mae rhoi’r cyfrifoldeb ar gynghorau unigol i benderfynu ar ganiatáu oriau ychwanegol neu beidio yn siŵr o arwain at anghysondeb, gyda phobl yn gyrru ar draws ffiniau sirol i siopa ar nos Sul.

Plygu i bwysau masnachol

“Yr ychydig oriau cau presennol ar nos Sul yw’r unig adeg y gall miliynau o staff y siopau mawr fod yn siŵr o gael amser yn rhydd i’w hunain a’u teuluoedd,” meddai Dr Evans. “Byddai caniatáu siopa 24/7 yn dileu’r sicrwydd hynny. Er bod llywodraeth Prydain yn addo mesurau i ddiogelu staff nad ydynt am weithio’r oriau ychwanegol ar Ddydd Sul, rwy’n ofni y bydd cyflogwyr yn rhoi pwysau mawr arnynt i wneud hynny. Dyna ddigwyddodd pan agorwyd archfarchnadoedd ar y Sul am y tro cyntaf rhai blynyddoedd yn ôl. Dyma pam mae 91% o aelodau undeb y gweithwyr siopau USDAW yn erbyn oriau masnachu ychwanegol ar y Sul. Cytunaf â hwy bod hwn yn fesur cwbl ddiangen. Rwy’n amau bod y llywodraeth yn plygu i bwysau gan gwmnïau manwerthu mawr, yn hytrach na’r farn gyhoeddus.”