Sefydlu tri Gweinidog

Posted on

Roedd dydd Sadwrn y 14eg o Fai yn ddiwrnod i’w ddathlu, wrth i dri o Weinidogion yr Annibynwyr gael eu sefydlu mewn eglwysi newydd. Gydag un yn y gogledd, a dau yn y de-orllewin, roedd yn wir yn ddathliad cenedlaethol!

 

DSCN1425b i'r we b
Cafodd y Parchg Glenys Jones ei sefydlu yn weinidog eglwys Soar, Nefyn. Eisoes, bu’n gweinidogaethu ym Mhenlan, Pwllheli, ac roedd yr eglwys newydd yn ychwanegiad at ei gwaith. Wrth longyfarch Soar ar ei gweinidog newydd, atgoffodd y Parchg Euros Wyn Jones bawb oedd yno mor werthfawr yn ein dyddiau ni yw’r weinidogaeth ordeiniedig. ‘Holl ddiben yr eglwys yw ffurfio meddwl Crist ymhlith yr aelodau gan eu hannog i’w garu Ef, ei adnabod a’i gofleidio gan fyw bob dydd dan Ei arglwyddiaeth,’ meddai.

 
Anogodd yr aelodau i ddod yn gyson i gyfarfodydd yr eglwys i fod dan weinidogaeth Glenys ac o dan weinidogaeth Gair Duw er mwyn darganfod gyda’i gilydd feddwl Crist. Atgoffodd pawb fod Glenys yn Soar i helpu’r aelodau i gyflawni eu galwad yn well, i fod yn weinidogion ac yn offeiriaid i Grist yn eu bywydau pob dydd.

 

 

DSC_2573b i'r we b

Ar yr un adeg, yn y Tymbl, Sir Gaerfyrddin, roedd y Parchg Gwyn Elfyn Jones yn cael ei sefydlu fel gweinidog eglwys Bethesda. Ac yntau eisoes yn weinidog yng Nghapel Seion, Drefach, a Nasareth, Pont-iets, dywedodd iddo deimlo Duw yn ei arwain at y drydedd eglwys hon eto.

 
Pregethwyd yn ddeheuig iawn yn yr oedfa gan Lywydd yr Undeb, y Parchg Ddr R. Alun Evans. Atgoffodd y gynulleidfa fod gan Gristnogion bob rheswm i fod yn falch o’r neges fawr Gristnogol a bod angen i bawb ohonom ddod dros ein swildod a byw’n hyderus fel pobl Dduw. Cyflwynwyd cyfarchion ar ran yr Undeb gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol.

 

 

DSC_2470a b
Jill-Hailey Harries oedd y drydedd i gael ei sefydlu ddydd Sadwrn, a hynny yng nghapel y Tabernacl, Treforys. Yr un oedd ei hanes hithau hefyd, sef ymestyn ei gofalaeth. Mae eisoes yn weinidog ym Methel (Sgeti) ac yn Triniti (Abertawe); bellach bydd eglwysi Tabernacl a Bethania, Treforys dan ei gofal.

 
Llywyddwyd yr oedfa sefydlu gan gyn-weinidog y Tabernacl, sef y Parchg. Ieuan Davies, a fu’n weinidog ar Jill pan oedd yn blentyn bach ym Mhisga, Llandysilio.
Pregethwyd gan y Parchg Ddr Noel A. Davies, a hynny’n rymus ac amserol ar y bedwaredd bennod o lythyr Paul at yr Effesiaid.