Prif Swyddog CWM yng Nghymru

Posted on

Bwriad CWM (Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang) yw helpu eglwysi i fod yn fwy gweithredol yn eu cymunedau, meddai’r Parchg Ddr Colin Cowan, Ysgrifennydd Cyffredinol y mudiad, wrth ymweld â Chymru. Wrth osod yr agenda tan 2019, dywedodd Dr Cowan mai’r nod yw meithrin cynulleidfaoedd sy’n gynnig gobaith a chymorth i’r rhai a gleisiwyd gan amgylchiadau bywyd; iddynt gael eu gweld fel presenoldeb Duw ynghanol poen a dryswch, a chyfrwng ei ras.

Wrth annepwy yw cwm_edited-1rch Cyngor yr Undeb yng Ngregynog, talodd Dr Cowan deyrnged i’r diweddar Gwyneth Morus Jones am ei hymroddiad fel un o ymddiriedolwyr CWM. Dymunodd yn dda i’w holynydd, y Parchg Jeff Williams. Canmolodd fewnbwn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i fywyd CWM, gan gydnabod cyfraniad a brwdfrydedd yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Dr Geraint Tudur.

“Blaenoriaeth CWM ar gyfer y cyfnod sy’n arwain i fyny at 2019 yw tywys eglwysi i ddatblygu cynulleidfaoedd cenhadol. Yn syml, rydym yn dymuno y bydd pob cynulleidfa yn dod yn gymunedau sy’n cynnig iachâd a gobaith i’r rhai briwedig o ysbryd a’r rhai a gleisiwyd gan amgylchiadau bywyd. Rydym yn dyheu am y dydd pan fydd pob cynulleidfa leol yn cael ei gweld a’i phrofi fel Duw ar waith yn y gymuned, fel presenoldeb Duw yng nghanol poen a helbul, fel y cyffyrddiad grasol, duwiol sy’n iachau.

Collin a GT DUndeb_edited-1“Ein bwriad yw galluogi eglwysi i ddatblygu dulliau ymarferol i fynd i’r afael â’r anghyfiawnderau economaidd a’r anghydbwysedd sydd mor amlwg yn ein byd.

“Rydym yn credu bod efengylu yn greiddiol i genhadaeth yr eglwys, ond mae’n weinidogaeth gafodd ei gam-drin a’i gamddeall. Ein bwriad yw ei adennill fel ‘Newyddion Da’ ac i annog eglwysi i osod ein hunain fel negeswyr Duw, sy’n cyhoeddi’r efengyl fel y cafodd ei chyhoeddi a’i hymarfer gan Iesu o Nasareth.

“Mae CWM yn annog eglwysi i weithio’n fwy eciwmenaidd, fel ffordd o gydnabod na allwn wneud hyn eu hunain; ac yn bwysicach, bod Duw ar waith mewn amrywiaeth o ffyrdd yn y gymuned ac mae dim ond un cyfrwng sy’n cael ei ddefnyddio gan Dduw i ddangos ei hunan yw’r eglwys.”

Bydd CWM yn cynnal ei 5ed Cynulliad yn Ne Corea ym mis Mehefin 2016 o dan nawdd Eglwys Bresbyteraidd Corea. Thema’r Cynulliad fydd “Iachâd: Gobaith ar waith.”

Yn y llun: Dr Colin Cowan gyda Dr Geraint Tudur yng Ngregynog.