Penderfyniadau Undeb 2019

Posted on

Dyma’r pump Penderfyniadau (neu gynigion) sydd i’w gosod am drafodaeth gerbron Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Rhydymain ym mis Mehefin. 

1. Canolfan yng ngogledd / canolbarth Cymru

Yr ydym ni, aelodau o Gyfundeb Annibynwyr Meirion yn gofyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ystyriedsefydlu Canolfan i weithgarwch yr Undeb mewn man canolog i eglwysi gogledd a chanolbarth Cymru. Gwyddom i’r mater hwn gael ei wyntyllu o’r blaen ac iddo gael ei wrthod, ond ers hynny bu cryn newidiadau, fel y gwyddoch.  Teimlwn fel Cyfundeb nad oes gennym unrhyw ddolen gyswllt ddaearyddol agos â’r Undeb. Teimlwn hefyd y gall canolfan, nid yn unig fod o fudd i’r eglwysi ond hefyd i staff yr Undeb, yn arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol pan fo ar ei deithiau. 

Cynigydd:Parchg Iwan Llewelyn Jones

Eilydd: Parchg Carwyn Siddall

Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Annibynwyr Meirion

2. Eglwysi Dementia-Gyfeillgar

Yn ôl ystadegau’r Gymdeithas Alzheimer, mae dros 850,000 o bobl y Deyrnas Unedig yn dioddef o’r clefyd dementia. Mae gafael yr afiechyd creulon hwn ar ein cymdeithas gyfoes yn amlwg iawn a phrin fod yna deulu sydd heb gael rhyw brofiad ohono.

Y syndod yw deall cyn lleied o gefnogaeth ‘statudol’ sydd ar gael i ofalwyr a’u teuluoedd, mor anodd yw gwybod lle i droi am gymorth ac mor brin yw’r adnoddau i sicrhau cymorth ymarferol.

Y mae’n fwriad gan yr Adran Dinasyddiaeth Gristnogol drafod Eglwysi Dementia-Gyfeillgar yn ei gyfarfod nesaf. Bwriad y penderfyniad hwn:

  1. Annog eglwysi a chyfundebau i ysgogi trafodaeth ar y mater o fewn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac yn gyd-enwadol,
  2. Cymell eglwysi i drefnu rota i sicrhau y byddai rhywun ar gael i ateb galwad am help ymarferol berfeddion nos, neu i fod yn gwmni yn ystod y dydd,
  3. Cymell eglwysi i gynnal oedfaon a chyfarfodydd eraill a fyddai’n addas i ddioddefwyr,
  4. Galw am gynnull grŵp o arbenigwyr yn y maes i gynnig arweiniad ar ffyrdd y gall eglwysi unigol, cyfundebau a’r Undeb yn ganolog, gynnig gwasanaeth a gofal Cristnogol, a lle bo angen, neilltuo cyllid ar gyfer hynny.

Cynigydd: Parchg Hywel Wyn Richards

Eilydd: Parchg Ddr R. Alun Evans

Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Dwyrain Morgannwg   

3. Yr Iaith Gymraeg

Fel Undeb o eglwysi Annibynnol sy’n byw eu bywydau bron yn gyfan gwbl trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, pryderwn yn fawr am sefyllfa’r iaith mewn nifer sylweddol o gymunedau lle mae’r capel lleol yn dal i fod yn rhan o fywyd y cymunedau hynny.

Tra’n derbyn bod angen tai, yn enwedig rhai fforddiadwy, ar gyfer bobl ifanc lleol, pryderwn fod gor-ddatblygu yn erydu’r iaith yn y fath gymunedau. Dylai codi tai fynd law yn llaw â chreu neu gynnal gwaith.Credwn nad yw’r polisïau cynllunio cenedlaethol presennol yn rhoi statws na diogelwch digonol i’r iaith Gymraeg, ac nad ydynt yn cydymffurfio ag un o brif nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sef: “sicrhau Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.” 

Felly, rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisi cynllunio er mwyn sicrhau:

  1. bod yr iaith Gymraeg yn Ystyriaeth Gynllunio Faterol mewn pob cais cynllunio,
  2. bod methodoleg pwrpasol yn cael ei lunio at ddefnydd Awdurdodau Cynllunio Lleol i fesur effaith unrhyw ddatblygiad ar yr iaith Gymraeg.

Cynigydd: Alun Lenny

Eilydd: Margaret Griffiths

Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin 

4. Newid Hinsawdd

Ein bod fel Undeb o eglwysi yn adnewyddu ein hymdrechion i wrthweithio achos ac effaith newid hinsawdd a’n bod yn cydweithio gyda Chymorth Cristnogol yn yr ymgyrchu sy’n ymwneud â newid hinsawdd.

Cynigydd: Parchg Tom T. Defis 

Eilydd: Cai Phillips

Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin

5. Cronfa Adeiladau 

Gwnaed cais yn y gorffennol i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg sefydlu cronfa o’r arian a ddaw o achosion yn cau, i gynnig cymorth i eglwysi gynnal eu hadeiladau. Deallwn yn ddiweddar i’r cais hwn gael ei wrthod gan y Comisiwn Elusennau.

Yn wyneb y ffaith fod y Comisiwn Elusennau wedi gwrthod i UAC ddefnyddio arian yn ei chronfeydd ar gyfer sefydlu cronfa benodol i gynorthwyo eglwysi sy’n parhau i weinidogaethu a thystiolaethu yn eu cymunedau gyda chostau cynnal adeiladau, gofynnwn:

1. i’r gynhadledd gefnogi’r cais i sefydlu cronfa er mwyn cynorthwyo eglwysi i gynnal adeiladau mewn egwyddor

2. os yw’n cytuno mewn egwyddor, fod y Gynhadledd yn cymeradwyo bod UAC yn cysylltu â’r Comisiwn Elusennau am eglurhad pellach o pam na ellir ffurfio cronfa o’r fath a cheisio ffordd i ddatrys y sefyllfa.

Cynigydd:Mr Alun Jones

Eilydd:Mr Alun Roberts

Cyflwynir y cynnig ar ran Eglwys Annibynnol Salem, Caernarfon