Oedfa 70 Cymorth Cristnogol

Posted on

 DATHLU 70fed CYMORTH CRISTNOGOL

EGLWYS GADEIRIOL ABERHONDDU

DYDD SADWRN 26 MEDI am 2.30

PREGETHU: Y GWIR BARCHEDIG ROWAN WILLIAMS

Bydd lluniaeth ysgafn yn dilyn y gwasanaeth.

CROESO CYNNES I BAWB

Mae 2015 yn nodi 70 mlynedd ers sefydlu Cymorth Cristnogol gan Gyngor Eglwysi Prydain ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, yn wreiddiol fel ymateb yr eglwysi i’r argyfwng dynol yn Ewrop. Heddiw, mae’n argyfwng yn Ewrop eto.

Bu cysylltiad cryf gan Gymorth Cristnogol â Chymru ers y dechrau. Dros y blynyddoedd mae’r elusen wedi meithrin hunaniaeth benodol Gymreig, rhywbeth sy’n bwysig i’w chefnogwyr. Mae’r gwaith wedi helpu uno cymunedau ar draws Cymru, a’u galluogi i gyfrannu tualogo cymorth cristnogolg at liniaru llygredd tlodi mewn rhannau o’r byd sy’n llai ffodus na ni. Heddiw, mae gwaith y mududiad trwy Gymru mor gryf ag erioed, yn cysylltu â mwy na 1,500 o eglwysi, a degau o filoedd o gefnogwyr unigol.

Yn enw eglwysi Prydain, mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda 726 partner ar draws tua 40 o wledydd, gan frwydro yn erbyn gwreiddiau tlodi yn ogystal ag ymladd ei effeithiau. Yn ddiweddar, rhoddwyd help mewn trychinebau, megis yn Nepal a’r Ffilipinnau, ymateb i argyfyngau sy’n codi oherwydd gwrthdaro, fel yn Gasa ac Iraq, ac ymladd yn erbyn
effeithiau newid hinsawdd, er enghraifft trwy hybu dulliau ffermio cynaliadwy yn Ghana. Roedd incwm yr elusen y llynedd dros £100 miliwn. Cyfrannodd Cymru yn hael iawn tuag at y swm hwn, gan sicrhau bod mwy o bobl nag erioed yn cael cymorth Cristnogol.

Ar achlysur ei benblwydd yn 70 oed, mae’r elusen yn gwahodd yr eglwysi i gynnal casgliad arbennig ar Ddydd Sul 27 Medi tuag at waith Cymorth Cristnogol. Petai bob eglwys yng Nghymru yn casglu £70 yr un (sef punt am bob blwyddyn), byddai hynny’n chwarter miliwn o bunnoedd – swm fyddai, er engraifft, yn cyllido gwaith Cymorth Cristnogol yn Guatemala am flwyddyn gyfan.

Os ydych am fod yn bresennol yn yr oedfa Ddathlu yn Aberhonddu, a fyddech mor garedig ag anfon neges e-bost at: cymru@cymorth-cristnogol.org