O Rwmania i Aberystwyth

Posted on

Helo, ddarllenwyr gwefan yr Undeb! Fy enw i yw Alex ac rwy’n wreiddiol yn dod o Rwmania. Symudais i Loegr er mwyn cychwyn ar fy astudiaethau mewn ysgol breswyl pan oeddwn yn 16 oed, cyn astudio ym Mhrifysgol Durham a gweithio i elusen Gristnogol yn Rhydychen. Yn awr, rwy’n byw yng Nghymru ac yn briod â Chymro Cymraeg. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi treulio llawer o’m hamser yn dod i adnabod fy nghartref newydd: Aberystwyth. Un o’m hoff bethau am y dref arbennig hon yw ei siopau llyfrau. Byth ers i mi gofio, rwyf wedi mwynhau darllen. Roeddwn arfer gwario fy holl arian poced ar lyfrau. Yn gyson, roeddwn yn gofyn i’m rhieni i brynu’r llyfrau diweddaraf gan lusgo fy nhad draw i’r siop lyfrau pan oedd cyfrol ddiweddaraf Harry Potter ar werth! Fi oedd y plentyn hwnnw oedd yn darllen yn hwyr i’r nos gan ymgolli mewn stori glasurol neu antur wallgof mewn gwlad bell. Pan oeddwn yn fy arddegau, sefydlais glwb llyfrau ar gyfer fy nghyd-ddisgyblion a threuliais hafau dirifedi yng ngardd fy nhaid a’m nain yn darllen llyfrau plentyndod fy mam.


Mae rhai pobl yn dweud ei bod hi’n beth annoeth gofyn i ‘lyfrbryf’ (bookworm) beth yw eu hoff lyfr gan fod ganddynt ormod o lyfrau i ddewis! Ond, bob tro mae rhywun yn gofyn y cwestiwn hwn i mi, rwy’n gwybod yn union beth yw fy ateb. Pan oeddwn yn 14 oed, cyflwynodd fy athrawes llenyddiaeth fi i Sophie’s World gan Jostein Gaarder. Mae’r llyfr hwn yn mynd â chi ar daith athronyddol gan gychwyn gydag athronwyr Groeg cyn trafod syniadau Kant a Kierkegaard. Mae’r gyfrol hon yn un arbennig ac fe heriodd fy nealltwriaeth o’r byd. Wrth i mi ddarllen y gyfrol hon, dechreuais ofyn cwestiynau mawr. Pwy oeddwn i? Oedd yna Dduw? Sut allwn i ddod i’w adnabod? Ni wyddwn i bryd hynny fy mod ar fin darganfod atebion i’r cwestiynau hyn mewn llyfr na wnes i erioed ei agor tan oeddwn yn 16 oed: y Beibl 

Cyrhaeddais Swydd Rhydychen er mwyn cychwyn ar fy astudiaethau Chweched Dosbarth ym mis Medi 2011. Roedd hwn yn brofiad newydd i mi ond mwynheais fy amser yno yn fawr. Defnyddiodd yr Arglwydd fy mlynyddoedd yn y Chweched i ddod â fi i’w adnabod. Yn wir, yn ystod y blynyddoedd hyn, deuthum i adnabod Iesu Grist. Yr elfen bwysicaf yn fy nhröedigaeth oedd fy mod wedi agor y Beibl a chwrdd ag Iesu wyneb yn wyneb yn ei Air. Bu farw Iesu dros fy mhechodau ar y groes ac atgyfododd o farw yn fyw. Yn awr, mae fy sicrwydd, fy ngobaith a’m hyder yn ddiogel gan eu bod wedi’u seilio ar farwolaeth Iesu ar y groes.  

Bwriad y golofn hon yn y Tyst yw argymell llyfrau Cristnogol i chi eu darllen. Rwyf am ddechrau gyda’m hargymhelliad cyntaf: y Beibl. Dyma’r llyfr pwysicaf oll—y bwyd sy’n cynnal pobl Dduw bob dydd. Felly, pam ddim ymuno â mi—eich chwaer yng Nghrist—ac agor ein Beibl yn ddyddiol i ddod i adnabod ein Duw yn well ac i annog ein gilydd gyda geiriau Duw ei hun. 


ON. Os hoffech ofyn unrhyw gwestiwn imi am yr hyn yr wyf wedi’i ddweud neu os hoffech ddweud helo, anfonwch neges ataf ar sandrualex95@gmail.com (yn Saesneg neu Rwmaneg ar hyn o bryd os gwelwch yn dda—ond, rwy’n gobeithio y byddaf yn gallu siarad Cymraeg hefyd yn fuan iawn. Rwyf newydd gychwyn dysgu!).