Cefnogi Cefn Gwlad

Posted on

Mynegwyd pryder difrifol am yr effaith y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ei gael ar amaethyddiaeth a bywyd cefn gwlad yn gyffredinol yng nghyfarfod Cyngor Undeb yr Annibynwyr yng Ngregynog ger y Drenewydd dros y penwythnos a fu. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli Annibynnol mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ac yn wynebu… Read more »

Bugeilio’r bugeiliaid

Posted on

Tynnu sylw at wasanaeth CYNNAL i weinidogion Cafodd trafodaeth am y straen o fod yn Weinidog yr Efengyl Gristnogol yn yr oes anodd hon ei ysgogi gan y Parchg Guto Llywelyn ar Newyddion S4C a Radio Cymru yn ddiweddar. Mae hefyd wedi llwyddo i dynnu sylw at waith gwerthfawr CYNNAL, elusen sy’n cynnal sesiynau cwnsela… Read more »

Galwad i Weinidog

Posted on

Eglwysi Annibynnol; Brynteg, Bethel Drefach, Capel Nonni Llanllwni, Gwyddgrug, a Tabernacl Pencader. Ar ymddeoliad eu Gweinidog, y Parchedig Ddr. Rheinallt Davies, mae’r   eglwysi uchod yn awyddus i benodi Gweinidog llawn amser, neu byddem yn barod i drafod penodiad rhan amser. Gellir derbyn rhagor o fanylion drwy gysylltu ag ysgrifennydd yr ofalaeth— Marina Davies, Heddfryn, New… Read more »

Tipyn o ddrama yng Nghapel y Nant

Posted on

Roedd Capel y Nant, Clydach, Abertawe, ar ei newydd wedd ar gyfer Oedfa Nadolig pobl ifanc yr eglwys ar fore Sul, 23 Rhagfyr – gyda seddi unigol, cyfforddus, wedi disodli’r pews, a llwyfan agored, croesawgar, yn lle’r Sêt Fawr. Bu’r prosiect i archebu a gosod y seddi, llwyfan a charped newydd dan arolygiaeth fedrus un… Read more »