Cyngor ar Asesiadau Risg gan Cytun

Posted on

Dyma ddiweddariad Covid-19 gan Swyddog Polisi Cytun, Y Parchg Gethin Rhys i’n heglwysi.  Rydym yn gwerthfawrogi eu harweiniad yn fawr drwy’r cyfnod hwn. Meddai Gethin… Rydym yn dal i ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ar gyfer llunio asesiadau risg i eglwysi dan reoliadau Lefel 0. Ni wyddom yn union beth yw’r oedi. Ond yn… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Cytûn, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 7fed o Awst. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi symud i gyfyngiadau Lefel 0 o yfory (Awst 7). Dyma grynodeb Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-crynodeb : Ar Lefel Rhybudd Sero, o 7 Awst 2021, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy’n gallu cwrdd,… Read more »

Torri Cymorth Tramor

Posted on

Bydd cadarnhau’r toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o farwolaeth i bobl di-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu wrthdaro, meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – oedd wedi lobïo’r llywodraeth i newid ei feddwl.   “Mae’n warthus bod llywodraeth y DU wedi torri ei ymrwymiad i gynnal Cymorth ar 0.7% o GDP,”… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i’r Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytun, am ddadansoddi a chynghori’r eglwysi yng ngoleuni rheoliadau’r Llywodraeth.  Dyma ei ohebiaeth ddiweddaraf –  Er i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Fehefin 18 bwysleisio nad oedd llacio sylweddol yn y rheoliadau o Fehefin 21, roedd y diwygiadau gyhoeddwyd i’r rheoliadau (gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd) yn cynnwys llacio pwysig perthnasol i… Read more »

Cyfarfod Tanysgrifwyr Coleg yr Annibynwyr

Posted on

ynhelir Cyfarfod Blynyddol rhithiol (h.y. ar Zoom) Coleg yr Annibynwyr Cymraeg brynhawn dydd Mawrth nesaf, 29ain Mehefin 2021, am 4.00yp yn union ar ôl cynhadledd yr Undeb. Byddwn yn anelu at orffen tua 4.45yp. Y mae croeso i bawb ddod i’r cyfarfod i glywed am waith y Coleg a’r cydweithio cynyddol rhwng y Coleg a’r… Read more »