Newyddion Diweddaraf Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma fwletin diweddaraf y Parchg, Gethin Rhys, Cytûn ynglyn ag asesiadau risg ar gyfer ein haddoldai. Annwyl bawb – Dear all   Ar Ionawr 20 fe ddiweddarwyd rheoliadau coronafeirws Cymru i’w gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol ar y sawl sy’n gyfrifol am “fangreoedd rheoleiddiedig” (gan gynnwys addoldai, canolfannau cymunedol, ayb) i wneud asesiad risg cyn rhoi… Read more »

Canllawiau’r Llywodraeth

Posted on

Rydym yn ddiolchgar iawn am arweiniad Y Parchg Gethin Rhys a thîm Cytûn wrth iddynt dynnu ein sylw at ganllawiau’r Llywodraeth i’n heglwysi.  Dyma ei fwletin diweddaraf i ni ar ddechrau’r flwyddyn Ers i mi orffen gweithio ar Ragfyr 23, fe gyhoeddwyd canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer:   Seremonïau priodas a phartneriaeth sifil –… Read more »

Neges Calan ein Llywydd

Posted on

A ninnau newydd ddathlu un ŵyl Gristnogol fawr o dan gwmwl tywyll yr haint, mae gobaith gwirioneddol y bydd pethau’n dipyn gwell erbyn y Pasg – yr ŵyl fawr nesaf yn y calendr Cristnogol – meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges Blwyddyn Newydd. “Rydym yn dal i fynd drwy gyfnod tywyll iawn ar ddechrau… Read more »