Hybu’r iaith yn ein capeli

Posted on

Yng Nghyngor yr Undeb yng Ngregynog, fe wnaeth Dr Geraint Tudur apêl ar i’r Undeb ail-gydio mewn ymgyrch a gychwynwyd gan yr Annibynwyr yn sgil cyhoeddi canlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011. Bryd hynny, cytunwyd i annog ac helpu’r eglwys leol i wneud defnydd o aelodaeth ac adeiladau i hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ei hardal. Cytunwyd… Read more »

Hysbyseb Swydd

Posted on

Hysbyseb Swydd – Cynorthwy-ydd Personol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol  Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn Nhŷ John Penri, Abertawe. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg. Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan: Yr Ysgrifennydd Gweinyddol,… Read more »

Lansio’r Ffordd yn y de

Posted on

Er gwaetha’r tywydd gwlyb a garw, fe wnaeth bron i 100 o Annibynwyr o bob rhan o dde Cymru ymgynnull yng nghapel Bethania, Tymbl ger Llanelli ar gyfer lansio cynllun Y Ffordd yn y de. Roedd y cyflwyniad gan Dr Noel Davies (llun, isod) ac aelodau o staff yr Undeb, mewn geiriau a thrwy gyfrwng… Read more »

Her i’r eglwysi

Posted on

Mewn cyfnod pam fod tlodi ysbrydol yn amlygu ei hun mewn amryw o ffyrdd negyddol – o ddibyniaeth i gasineb hiliol – mae’n her i’r eglwysi i ymateb trwy wrando a thrafod. Dyna genhadaeth Cynnal – gwasanaeth cwnsela eglwysig sydd ar gael i glerigwyr, gweinidogion a’u teuluoedd ar draws Cymru. Bydd nifer o weinidogion a siaradwyr blaenllaw… Read more »

Lansiad ‘Y Ffordd’

Posted on

Y FFORDD I ADFYWIO FFYDD POBL CYMRU Cafodd cynllun cyffrous Undeb yr Annibynwyr i adnewyddu bywyd eglwysi a’r dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru ei lansio neithiwr yn y Capel Coffa, Cyffordd Llandudno. Bydd lansiad arall yn y de wythnos nesa. Mae’r Ffordd yn gynllun pedair blynedd sy’n annog trafodaeth ffres ac eang ar natur y ffydd… Read more »