Grantiau i eglwysi

Posted on

AT SYLW SWYDDOGION YR EGLWYSI Dyma wybodaeth am gynllun grantiau’r National Churches Trust. Y bwriad yw: Helpu i gynnal treftadaeth adeiladau eglwysig ac i wella eu gallu i wasanaethu cymunedau lleol. Hyrwyddo’r defnydd o adeiladau eglwysig ac ysbrydoli pawb mewn cymunedau lleol i’w gwerthfawrogi a’i mwynhau. Derbynnir ceisiadau ar hyn o bryd i’r rhaglen grantiau… Read more »

Yr Ymgyrch i ‘Normaleiddio’r’ Lluoedd Arfog

Posted on

Gan Guto Prys ap Gwynfor, Llywydd y Rhwydwaith Heddwch Bydd nifer ohonom wedi derbyn gwahoddiad fel yr un isod yn ystod dechrau mis Awst. Rhan o’r ymdrech i filitareiddio’n cymdeithas ac i normaleiddio’r lluoedd arfog ydyw. Fe gofiwch fod yna arian mawr wedi ei neilltuo gan Lywodraeth Llundain mewn ymdrech i gael y cadets i… Read more »

Ethol Hefin yn Leipzig

Posted on

Cafodd Dr Hefin Jones, aelod blaenllaw o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ei ethol yn aelod o Bwyllgor Gweinyddol corff sy’n cynrychioli 80 miliwn o Gristnogion ar draws y byd. Mae dros 225 o eglwysi ac undebau eglwysig yn perthyn i Gymundeb Eglwysi Diwygiedig y Byd. Dim ond 22 aelod sydd ar ei Bwyllgor Gweinyddol o… Read more »

Cydymdeimlo â Mwslemiaid

Posted on

Mae Llywydd Eglwysi Rhyddion Cymru, corff sy’n gweithredu ar ran naw enwad ac undeb eglwysig, wedi mynegi cydymdeimlad dwys gyda chymunedau Mwslemaidd gafodd eu heffeithio gan yr ymosodiad yn Finsbury Park, Llundain. “Hoffwn,  ar ran Cyngor Egwlysi Rhyddion Cymru, estyn ein cydymdeimlad cywiraf â Chymuned Fwslemaidd  Caerdydd a thu hwnt,  mewn unrhyw ffordd y maent… Read more »

Ffoaduriaid: datganiad diamwys

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi datgan, yn hollol eglur a diamwys, mai ein polisi, mewn gair a gweithred, yw dangos trugaredd a chariad at ffoaduriaid pob cyfle a gawn. Mewn trafodaeth emosiynol iawn ar brydiau, clywodd cynadleddwyr yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman bod eglwysi ac aelodau Annibynnol eisoes wedi dechrau darparu cartrefi ar… Read more »