GŴYL DDEWI: Dydd i weddïo dros Gymru a’i phobl

Posted on

Ers dyddiau Dewi Sant, bu Cristnogaeth yn gynhaliaeth gref i genedl y Cymry. Mae’n bur debyg y byddai’r iaith wedi marw oni bai i ni gael y Beibl yn Gymraeg ym 1588. Bu ysgolion cylchynol Griffith Jones, a ddysgodd y Cymry i’w ddarllen, yn ffactor allweddol arall yn ei pharhad. Yna, daeth yr emynwyr mawr… Read more »

Deddf i warchod ein dyfodol

Posted on

Wythnos nesaf bydd Cynulliad Cymru yn trafod gwelliannau i ddeddf i warchod pobl a natur:  Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   Ei fwriad, yn fras, yw gorfodi cyrff cyhoeddus i ystyried sut mae eu penderfyniadau yn effeithio ar bobl a natur ledled y byd. Gallai deddf newydd bwerus helpu i fynd i’r afael â thlodi, gwarchod yr amgylchedd a… Read more »

Wythnos Weddi am Undod Cristnogol

Posted on

Cynhelir nifer o oedfaon yr wythnos hon i weddïo am undod Cristnogol. Y thema eleni yw: Mae’r Ffynnon yn Ddofn, geiriau sy’n dod o hanes Iesu’n sgwrsio gyda’r wraig o Samaria. Fel y sgwrs honno mae gan sgwrsio a thrafod y potensial i newid pobl ac i newid y modd y maent yn gweld ei gilydd. … Read more »

2015: Her i Gristnogion Cymru

Posted on

Wrth i Gymru wynebu blwyddyn arall o galedi a thoriadau llym mewn gwasanaethau ar gyfer yr henoed a’r bregus, bydd yr heriau i elusennau ac eglwysi yn rhai sylweddol, meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn Neges Flwyddyn Newydd, aeth allan i’r wasg a’r cyfryngau.  “Rhaid peidio anghofio bod Cymru yn un… Read more »

Neges Nadolig y Llywydd

Posted on

Yn ôl Age Concern, mae miliwn o bobl ym Mhrydain heb siarad â neb ers mis. Dyna ffaith frawychus. Bydd nifer fawr o henoed yn arswydo gweld y Nadolig yn dod am eu bod yn gweld pobl eraill yn dathlu, a hwythau’n wynebu treulio’r Ŵyl ar eu pen eu hunain. Ond mae modd i bawb… Read more »