Grantiau cynnal a chadw

Posted on

Cyn i broblem fach fynd yn broblem fawr! Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi am helpu â gwaith cynnal a chadw brys trwy gynnig grantiau o £1,000-£2,500 tuag at waith cymharol fach sy’n costio rhwng £2,000 a £10,000. Gall unrhyw enwad Cristnogol ymgeisio – ond rhaid i’r adeilad fod yn un sydd wedi ei restru gan… Read more »

Addysgu’r wasg am grefydd

Posted on

Mae crefydd yn rym pwerus ym mywydau pobl yn unigol ac ar raddfa fydeang. Ond ydyw materion crefyddol yn cael sylw dyledus a theg gan y wasg a’r cyfryngau, sydd hefyd â grym mawr? Faint o anwybodaeth sydd am y sefyllfa grefyddol yng Nghymru a ledled y byd? Dyna’r math o gwestiynau a drafodwyd yn… Read more »

Hybu’r iaith yn ein capeli

Posted on

Yng Nghyngor yr Undeb yng Ngregynog, fe wnaeth Dr Geraint Tudur apêl ar i’r Undeb ail-gydio mewn ymgyrch a gychwynwyd gan yr Annibynwyr yn sgil cyhoeddi canlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011. Bryd hynny, cytunwyd i annog ac helpu’r eglwys leol i wneud defnydd o aelodaeth ac adeiladau i hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ei hardal. Cytunwyd… Read more »

Hysbyseb Swydd

Posted on

Hysbyseb Swydd – Cynorthwy-ydd Personol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol  Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn Nhŷ John Penri, Abertawe. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg. Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan: Yr Ysgrifennydd Gweinyddol,… Read more »

Lansio’r Ffordd yn y de

Posted on

Er gwaetha’r tywydd gwlyb a garw, fe wnaeth bron i 100 o Annibynwyr o bob rhan o dde Cymru ymgynnull yng nghapel Bethania, Tymbl ger Llanelli ar gyfer lansio cynllun Y Ffordd yn y de. Roedd y cyflwyniad gan Dr Noel Davies (llun, isod) ac aelodau o staff yr Undeb, mewn geiriau a thrwy gyfrwng… Read more »