Gwarchod Cymorth Dramor

Posted on

LLYTHYR O GREGYNOG AT BRIF WEINIDOG PRYDAIN Gyda’r wasgfa ariannol fawr ar y Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill, ac adroddiadau am ymddygiad rhai unigolion fu’n gweithio i elusennau, mae gwleidyddion a phapurau newydd asgell dde yn pwyso’n drwm ar y Deyrnas Unedig i gwtogi’r hyn sy’n cael ei wario ar Gymorth Dramor. Ar hyn… Read more »

Arweinyddion Y Ffordd

Posted on

Erbyn hyn rydym wedi cyrraedd y chweched bennod o gynllun Y Ffordd; sef cwrs pedair blynedd yn archwilio’r ffydd Gristnogol wedi ei greu a’i deilwra’n arbennig ar gyfer ein heglwysi Annibynnol. Dechreuodd y cwrs, sydd ar ffurf fideos byrion a chwestiynau atodol fis Medi 2016 gyda phenodau newydd yn ymddangos bob tymor. Rydym felly yng… Read more »

Gweddïau ar gyfer Sul y Mamau

Posted on

Gweddi o Ddiolch am ein Mamau Ar Sul y Mamau Diolchwn i Ti am yr un sydd wedi rhoi’r dechrau gorau i ni ac wedi ein cynnal a’n gwarchod ein hannog a’n calonogi o’n dyddiau cynharaf. Diolch am y fraint o gael magwraeth dda, am gael ein caru a’n derbyn ac am werthoedd a ffiniau…. Read more »

Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 2018

Posted on

  Eleni, chwiorydd Swrinam, gwlad ar arfordir gogledd–ddwyreiniol De America, sydd wedi paratoi’r gwasanaeth ar gyfer Dydd Gweddi Bydeang y chwiorydd a chyfieithydd y gwasanaeth yw Beryl Jones. ‘Mae Cread Duw yn Dda Iawn i Gyd!’ yw’r thema a bydd cyfle i ddiolch am fyd hardd Duw ac i gyflwyno ein pryderon i Dduw am… Read more »

Gwneud y Mwyaf o’r Pasg

Posted on

Dyma oedd yr ail sesiwn i Swyddog Cynnal ac Adnoddau’r Undeb, Casi Jones a Menna Machreth o Undeb Bedyddwyr Cymru ei drefnu. Y llynedd fe drefnwyd cyfarfod o’r enw Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig a’r bwriad oedd i archwilio’r cyfleuon sydd gan ein heglwysi i estyn allan yn ystod dau o brif wyliau’r flwyddyn. Cynhaliwyd… Read more »