Hysbyseb Swydd – Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd

Posted on

  SWYDDOG CYHOEDDIADAU A CHYNORTHWY-YDD Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn Nhŷ John Penri, Abertawe. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg. Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan: Yr Ysgrifennydd Gweinyddol,… Read more »

Neges Flwyddyn Newydd

Posted on

RHEOLWYR PÊL-DROED SY’N METHU YN CAEL MILIYNAU, TRA BOD GWEITHWYR GOFAL YN BYW AR GYFLOGAU PITW Mae talu miliynau o bunnau i reolwyr pêl-droed sy’n cael y sac, tra bo gweithwyr hanfodol fel gofalwyr yn crafu byw ar gyflogau isel, yn adlewyrchiad truenus o werthodd cymdeithas. Dyna ddywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries, Is-lywydd Undeb yr Annibynwyr… Read more »

Grantiau cynnal a chadw

Posted on

Cyn i broblem fach fynd yn broblem fawr! Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi am helpu â gwaith cynnal a chadw brys trwy gynnig grantiau o £1,000-£2,500 tuag at waith cymharol fach sy’n costio rhwng £2,000 a £10,000. Gall unrhyw enwad Cristnogol ymgeisio – ond rhaid i’r adeilad fod yn un sydd wedi ei restru gan… Read more »

Addysgu’r wasg am grefydd

Posted on

Mae crefydd yn rym pwerus ym mywydau pobl yn unigol ac ar raddfa fydeang. Ond ydyw materion crefyddol yn cael sylw dyledus a theg gan y wasg a’r cyfryngau, sydd hefyd â grym mawr? Faint o anwybodaeth sydd am y sefyllfa grefyddol yng Nghymru a ledled y byd? Dyna’r math o gwestiynau a drafodwyd yn… Read more »

Hybu’r iaith yn ein capeli

Posted on

Yng Nghyngor yr Undeb yng Ngregynog, fe wnaeth Dr Geraint Tudur apêl ar i’r Undeb ail-gydio mewn ymgyrch a gychwynwyd gan yr Annibynwyr yn sgil cyhoeddi canlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011. Bryd hynny, cytunwyd i annog ac helpu’r eglwys leol i wneud defnydd o aelodaeth ac adeiladau i hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ei hardal. Cytunwyd… Read more »