Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i’r Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytun, am ddadansoddi a chynghori’r eglwysi yng ngoleuni rheoliadau’r Llywodraeth.  Dyma ei ohebiaeth ddiweddaraf –  Er i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Fehefin 18 bwysleisio nad oedd llacio sylweddol yn y rheoliadau o Fehefin 21, roedd y diwygiadau gyhoeddwyd i’r rheoliadau (gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd) yn cynnwys llacio pwysig perthnasol i… Read more »

Cyfarfod Tanysgrifwyr Coleg yr Annibynwyr

Posted on

ynhelir Cyfarfod Blynyddol rhithiol (h.y. ar Zoom) Coleg yr Annibynwyr Cymraeg brynhawn dydd Mawrth nesaf, 29ain Mehefin 2021, am 4.00yp yn union ar ôl cynhadledd yr Undeb. Byddwn yn anelu at orffen tua 4.45yp. Y mae croeso i bawb ddod i’r cyfarfod i glywed am waith y Coleg a’r cydweithio cynyddol rhwng y Coleg a’r… Read more »

Ein Darpar Lywydd Newydd – Jeff Williams

Posted on

Llawenydd yw cyhoeddi mai’r Parchg. Jeff Williams, Aberhonddu yw darpar-Lywydd newydd yr Undeb. Gwnaeth gyfraniad sylweddol yn ein plith fel gweinidog, fel swyddog adran ac aelod o’r Cyngor a’r Pwyllgor Gweinyddol. Yn sgil ei waith gyda Chymorth Cristnogol, tyfodd yn arweinydd cadarn a diogel ei gyfarwyddyd ar faterion cymdeithasol, â’i farn yn un y buom… Read more »