Newyddion y Rhwydwaith Merched

Posted on

Bwriad y Rhwydwaith Merched yw cysylltu grwpiau sy’n cyfarfod o gwmpas y wlad â’i gilydd, gan rannu newyddion, adnoddau a syniadau.

Er mwyn i’r Rhwydwaith weithio yn fwy effeithiol fe ofynnwyd i bob Cyfundeb benodi person cyswllt er mwyn iddynt dderbyn newyddion yn rheolaidd ac adrodd yn ôl i’r Rhwydwaith. Y gobaith yw y bydd cael person cyswllt ym mhob rhan o’r wlad yn atgyfnerthu’r Rhwydwaith, sydd eisoes wedi bod yn cefnogi ymgyrchoedd llwyddiannus.

Fe fu’r Rhwydwaith ynghlwm ag elusennau yn erbyn trais domestig, ac mae nifer o’r grwpiau yn parhau i gasglu nwyddau defnyddiol i lochesi a chanolfannau. Y llynedd fe lansiwyd ymgyrch i gefnogi menter y Llywodraeth i annog miliwn o bobl i siarad Cymraeg erbyn 2050. Fe fu Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yn hybu’r ymgyrch gyda’r Rhwydwaith yn nghyfarfod Cyngor yr Undeb y llynedd.

I’r sawl sydd eisiau mynd i’r afael â’r ymgyrch eleni mae adnoddau pwrpasol i’w cael ar wefan yr Undeb (annibynwyr.cymru). Ar dudalen adnoddau’r Undeb mae oedfa yn seiliedig ar y thema, gweddïau ac emynau addas.

Bydd cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith yn cael ei gynnal eleni yn Llanuwchllyn ar fore Sadwrn y 12fed o Fai. Y siaradwr gwâdd bryd hynny fydd Elenid Jones (Caerdydd) a fydd yn siarad am loches i ferched ym mhrifddinas Madagascar, Antananarivo. Bwriad y Rhwydwaith yw uno ei ymgyrch eleni ag apél yr Undeb. Fe fydd rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfarfod yn cael ei gyhoeddi yn y Tyst ac ar gyfryngau cymdeithasol yr Undeb maes o law.