Newyddion o Gyfundeb Llundain

Posted on

 

 Fel y Cyfundebau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ymatebodd Cyfundeb Llundain yntau i holiadur Arolwg y Cyfundebau pan anfonwyd ef atynt ar ddechrau 2015.
Ar ddydd Sadwrn, 21 Ionawr 2017, aeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Geraint Tudur, a’r Dr Hefin Jones, Caerdydd, atynt i rannu’r hyn a ddarganfuwyd trwy’r holiadur, yn gyffredinol trwy Gymru, a hefyd yn benodol yng Nghyfundeb Llundain.

Daeth tua 25 i’r cyfarfod, a da oedd sylwi fod pob eglwys yn y Cyfundeb yn cael ei chynrychioli. Wedi’r croeso hael gan y Parchg Gwylfa Evans yn absenoldeb y Cadeirydd, Mr Lloyd Lloyd, oherwydd gwaeledd, cafwyd defosiwn cyn i Geraint fwrw ati i gyflwyno’r hyn a ddysgwyd am y Cyfundebau’n gyffredinol trwy eu hymatebion i’r cwestiynau a anfonwyd atynt.

Wedi hynny, cyflwynodd Hefin ganlyniadau Llundain, ac er mor anodd oedd tynnu casgliadau gyda chyn lleied o ddata, yr oedd yno ddigon i alluogi trafodaeth fer wedi’r adroddiad. O honno, daeth pedwar awgrym: cael Swyddog Datblygu i’r Cyfundeb, mynd yn ôl at y sylfeini a gofyn beth yw natur a phwrpas eglwys a Chwrdd Chwarter, cydweithio’n lleol ar draws y ffiniau enwadol gydag eglwysi Cymraeg eraill Llundain, a chyfarfod eto’n fuan i gynnal trafodaeth bellach.

Heb amheuaeth, yr oedd ysbryd braf ymhlith Annibynwyr Llundain a Slough yn y cyfarfod hwn. Cafwyd ar ddeall fod Eglwys y Lôn, Slough, wedi symud i gartref newydd, a chyn diwedd y cyfarfod etholwyd ac urddwyd gweinidog Eglwys Gymraeg Canol Llundain, Rob Nichols, yn Gadeirydd nesaf y Cyfundeb. Pob dymuniad da iddo ef ac i’r Cyfundeb cyfan.