Newyddion Diweddaraf Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma fwletin diweddaraf y Parchg, Gethin Rhys, Cytûn ynglyn ag asesiadau risg ar gyfer ein haddoldai.

Annwyl bawb – Dear all

 

Ar Ionawr 20 fe ddiweddarwyd rheoliadau coronafeirws Cymru i’w gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol ar y sawl sy’n gyfrifol am “fangreoedd rheoleiddiedig” (gan gynnwys addoldai, canolfannau cymunedol, ayb) i wneud asesiad risg cyn rhoi mynediad i’r cyhoedd i’r fangre am unrhyw reswm. Er i’r adroddiadau yn y cyfryngau bwysleisio’r effaith ar archfarchnadoedd, mae hyn yn berthnasol i bob “mangre reoleiddiedig”. Fe fu hyn yn arfer da ers gwanwyn 2020, ac fe wyddom i’r rhan fwyaf o enwadau/rhwydweithiau gynhyrchu templadau pwrpasol ar gyfer eu heglwysi. Ond dyma’r tro cyntaf i hyn gael ei gynnwys yn y gyfraith. Dylid nodi fod y geiriad yn gwneud cynnal asesiad risg cyflawn (gan gynnwys materion iechyd a diogelwch cyffredinol, yn ogystal â’r rhai sy’n ymwneud â’r coronafeirws yn benodol) hyd yn oed os yn achlysurol mai’r adeilad ar agor (e.e. ar gyfer ambell angladd), neu ar gyfer pwrpas llawer mwy cyfyng na’r arfer (e.e. i gynnal banc bwyd).

Fe ddewisodd Llywodraeth Cymru eirio’r rheoliadau trwy gyfeirio at reoliadau Iechyd a Diogelwch o 1999, sydd wedi eu diwygio sawl gwaith ers hynny, ac yna mynnu eu darllen pe baent wedi eu geirio’n wahanol i’r hyn ydynt. Felly, er mwyn ceisio cynorthwyo ein haelod eglwysi i ddiweddaru eu hasesiadau risg a’r templadau yn unol â’r gyfraith, rydym wedi paratoi datganiad o’r hyn sy’n ofynnol bellach, ac fe’i hatodir. Ymddiheuraf mai yn Saesneg yn unig y mae’r atodiad, gan mai yn Saesneg yn unig y mae’r rheoliadau iechyd a diogelwch sy’n sail iddo.

Byddem yn tynnu sylw arbennig at bedair agwedd ar oblygiadau’r rheoliadau:

  1. Ein dealltwriaeth ni yw bod y rheoliadau yn gwneud paratoi asesiad risg cyflawn – yn cynnwys risgiau iechyd a diogelwch cyffredinol yn ogystal â’r risgiau sy’n ymwneud yn benodol â’r coronafeirws – yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer pob “mangre rheoleiddig”, hyd yn oed os nad oedd hynny’n ofyniad cyfreithiol cyn hyn
  2. Mae’r rheoliadau yn mynnu adolygu’r asesiad risg bob tro y newidir y rheoliadau coronafeirws neu y newidir y defnydd a wneir o’r adeilad (gan y byddai hyn yn a significant change in the matters to which it relates) a hefyd pan fo’r sefyllfa gyffredinol o gwmpas coronafeirws yn newid (gan y byddai hyn yn reason to suspect that it is no longer valid).
  3. Mae’r rheoliadau yn mynnu fod yr asesiad risg yn ysgrifenedig pan fo pump neu fwy yn “gweithio” yn y fangre. Gan fod ‘gweithio’ yn cynnwys gwneud hynny yn wirfoddol, credwn y byddai hyn yn cynnwys bron pob amgylchiad sy’n debygol o fod yn berthnasol i gymunedau ffydd.
  4. Mae yna ofynion penodol ar gyfer yr asesiad risg pan fo person neu bobl ifainc yn ‘gweithio’ yn y fangre.

Gobeithiwn y bydd yr atodiad – a fydd hefyd ar wefan Cytûn https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859 – yn gymorth i chi, ond noder nad yw’n gyngor cyfreithiol, ac y dylid ceisio cyngor proffesiynol arbenigol os oes unrhyw amheuaeth ynghylch sut i gymhwyso’r rheoliadau i’ch sefyllfa benodol chi.

Pob bendith – Blessings

Gethin Rhys