Neges y Pasg

Posted on

Y PASG: GOBAITH YN YR ARSWYD

Wrth inni ddathlu’r Pasg fel digwyddiad hanesyddol, dylai Cristnogion hefyd weithredu gobaith tragwyddol yr Atgyfodiad trwy ymdrechu i leddfu amgylchiadau arswydus cymaint o bobl heddiw, meddai Dafydd Roberts, o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges i’w wasg a’r cyfryngau.   

“Gallwn weld y Croeshoelio a’r Atgyfodiad fel rhan o broses barhaus – proses sy’n arwain o greulondeb ac anobaith i obaith annisgwyl,” meddai. “Rhaid i ni estyn gobaith Sul y Pasg i’r trueiniaid sy’n byw yng nghysgod arswyd Calfaria, boed hynny’n rhyfel, yn newyn neu’n ddioddefaint o unrhyw fath, trwy weddi a thrwy gyfrannu at elusennau sy’n gweithio mewn gwledydd anodd a pheryglus – fel Syria a’r Yemen.  Rhaid i ni beidio â defnyddio ymddygiad gwael rhai unigolion a fu’n gweithio i elusennau fel esgus i roi’r gorau i gyfrannu tuag at y gwaith hanfodol o helpu i gynnal bywydau miliynau o blant ac oedolion mewn sawl rhan o’r byd. Dyna ein gobaith ni iddynt yn eu harswyd.”

(Mae Dafydd Roberts, Trefor yn Gadeirydd Cyngor yr Undeb.)