Neges Calan: Grym y Beibl

Posted on

Mewn oes pan fod carfannau eithafol a threisgar yn rhoi enw drwg i grefydd, mae credu mewn Duw cariadus yn dal i fod yn rhan allweddol o fywydau biliynau o bobl ar draws y byd. Dyna ddywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr yn ei Neges Calan.

 “Nid yw rhyfel, casineb a’r awydGeraint 3e00 i'r we 05-15d i ddial yn gydnaws â chynllun Duw ar gyfer y ddynoliaeth,” meddai Dr Geraint Tudur, “Yn Iesu, mae Duw nid yn unig yn datgelu ei natur ei hun, ond hefyd yn dangos i ni sut y dylai dynoliaeth fod.

“Mae’r datguddiad hwnnw i’w weld mewn du a gwyn yn y Beibl. Fel Anghydffurfwyr Cymreig rydym yn lansio ymgyrch newydd – 2016, Blwyddyn y Beibl Byw. Byddwn yn gwahodd pobl i ddarllen y Beibl eto, neu ei ddarllen am y tro cyntaf, i weld sut y mae Duw yn cynnig gobaith i fyd sydd ar chwâl,” meddai Dr Tudur.

Beibl yn Gwerthu Allan!

Mae hyn yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi fersiwn brintiedig newydd sbon o’r Beibl yn Gymraeg – dim ond y trydydd cyfieithiad erioed. Roedd y cyntaf yn 1588 a’r ail yn 1988. Roedd Beibl.net, a gyfieithwyd gan Arfon Jones, ar gael ar y we yn barod, ond roedd galw mawr am gopïau mewn print. Fe wnaeth yr argraffiad cyntaf o 3,000 werthu allan cyn cyrraedd y siopau, gydag ail argraffiad eisoes ar ei ffordd. Beibl yw hwn mewn Cymraeg llafar, a bydd yn apelio’n arbennig at bobl ifanc a’r sawl sy’n dysgu’r iaith. Fe glywch chi lawer mwy am hyn yn fuan iawn.

“Mae’r Beibl yn rhoi arweiniad dwyfol ar faterion fel tlodi a heddwch, chwarae teg a chyfiawnder, a stiwardiaeth dynolryw o’r blaned – themâu sy’n hynod berthnasol i’n bywydau ni heddiw,” meddai Dr Geraint Tudur. “Yn ogystal â meithrin cred bersonol yn Nuw ac yn Iesu, byddai dilyn ei ddysgeidiaeth yn gwneud y byd yn lle llawer mwy gwâr. O safbwynt siaradwyr a dysgwyr Cymraeg fel ei gilydd, mae’r fersiwn newydd o’r Beibl yn hynod ddarllenadwy ac yn hygyrch iawn, mewn print ac ar y we.”