Neges Blwyddyn Newydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol

Posted on

Mae’r argyfwng Covid wedi ysgwyd eglwysi allan ou cyflwr cysurus, a thrwy eu gorfodi i gofleidio ffyrdd newydd o ymarfer eu ffydd, fe allai arbed llawer o achosion rhag dirywiad araf a therfynol, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig yn ei neges Flwyddyn Newydd.   

 Wrth i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg baratoi i ddathlu ei ben-blwydd yn 150 oed yn 2022, y ddwy flynedd ddiwethaf fur rhai mwyaf heriol yn ei hanes, meddair Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb.  

 Am y tro cyntaf yn ein hanes, roedd capeli ar gau neun gweithredu mewn modd cyfyngedig am gyfnodau hir; y cysylltiad rhwng adeiladau au cynulleidfaoedd wedi’i dorri.   

 Ond maer ffordd yr ymatebodd nifer o weinidogion a chynulleidfaoedd ir her, drwy ddefnyddio Zoom i gynnal gwasanaethau rhithiol a llwyfannau digidol i hybu’r Efengyl, wedi creu deinamig newydd ac wedi adfywio sawl eglwys. Cawsom ein hatgoffa mai cymuned o gredinwyr ywr eglwys, nid adeilad.   

 Yn lle cynulleidfa o rai dwsinau neu lai ar fore Sul, gall gwasanaeth Cymraeg a baratowyd gan eglwys unigol ddenu dros 500 o wylwyr ar YouTube. Roedd darpariaeth ysbrydol or fath yn hynod werthfawr yn ystod y cyfnodau clo, ond mae’n parhau i fod yn boblogaidd iawn ers ir cyfyngiadau gael eu llacio.   

 Maer Undeb yn gwahodd y cannoedd o eglwysi syn perthyn iddo i wneud cais, drwy’r cynllun Arloesi a Buddsoddi, am grantiau sylweddol, i fuddsoddi mewn prosiectau arloesol a all gynnwys adeiladu presenoldeb cryfach ar y rhyngrwyd, ochr yn ochr â phrosiectau syn galluogi cynulleidfaoedd i fynd ati or newydd i ddyfeisio ffyrdd o wneud mwy o ddefnydd cymunedol o adeilad capel, trai fod yn parhau i fod yn addoldy.    

 Does dim dwywaith y bydd 2022 yn flwyddyn dyngedfennol in heglwysi. I rai, efallai mai argyfwng y pandemig fydd yr hoelen olaf syn arwain at gaur achos, ond i eraill bydd yn ddechrau cyfnod newydd lle maent yn cofleidio ffyrdd ffres a chyffrous o ymarfer y ffydd Gristnogol ymhlith y gynulleidfa ac yn y gymuned.