Myfyrdod ar gyfer y Pentecost

Posted on

 

 

Parchg Robin Samuel, Swyddog Cynnal ac Adnoddau De Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

 

Yn ddiweddar roedd y ferch-yng-nghyfraith yn gwneud trefniadau gyda ni i edrych ar ôl y plant. Ymateb Emily, ein hwyres saith oed, oedd, ‘Sounds like a plan to me! Now mummy, don’t change it!’
Go brin fod neb sydd wedi darllen neu wrando ar y Beibl hefyd heb ddweud, ‘Mae hwn yn swnio fel plan i fi!’, yn enwedig a chymaint o’n hemynau – ‘Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod’ . . . ‘Rhagluniaeth fawr y nef’ . . . ‘Wele’r dydd yn gwawrio draw’ . . . ‘Cyn llunio’r byd’ – yn cadarnhau’r peth!
Cynllun Duw
‘Plan’ (cynllun) Duw sy’n cael ei ddatguddio o ddechrau’r Beibl hyd y diwedd. O’r creu yn Genesis i’r Jerwsalem newydd yn Llyfr Datguddiad, mae’r plan yn amlwg yn rhedeg trwy’r cyfan. Ac er bod y Beibl yn datgan nad yw ym mwriad Duw i newid y plan, nid felly pobl. Ochor yn ochor a’r datguddiad o blan Duw yn y Beibl, fe gawn ni stori pobl yn ymhél a’r plan, yn ei anwybyddu yn ceisio ei addasu, ei wyrdroi neu ei newid. ‘Peidiwch â’i newid’, medd Duw. ‘Ond……,’ medd pobl.
Yn gyson trwy’r Beibl, felly, mae Duw yn gorfod ail-ddatgan y plan – stori’r dilyw, galwad Abraham, yr Ecsodus, y gaethglud, y proffwydi, yr ymgnawdoliad, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu a chreu’r eglwys, ac yn ystod y ddau fileniwm ers hynny. Digwyddiadau yw’r rhain sy’n datgan o’r newydd y plan, a phob un yn ein cyfeirio ni at ei benllanw’r plan, sef nef newydd a daear newydd.
Y Pentecost
Ar ddydd Sul, 15 Mai, byddwn yn dathlu un o’r momentau allweddol hynny gyda’r Pentecost. Mae’n ddarlun gwych iawn o ehangder plan Duw. Addawyd y peth ganrifoedd ynghynt gan y proffwydi. Mae Iesu’n rhoi’r un addewid i’w ddisgyblion yn yr oruwch-ystafell a chyn ei esgyniad, ac yn nyfodiad yr Ysbryd, mae’n cael ei wireddu.
Ond hefyd, ac yr un mor allweddol, mae’r rhodd o’r Ysbryd ar y Pentecost yn ein galluogi ni i chwarae’n rhan yn y plan. Mae’r Ysbryd yn dod i adnewyddu’r disgyblion, i’w rhyddhau nhw a’i galluogi i chwarae eu rhan yn adnewyddiad a rhyddhad y byd. O dan arweiniad yr un Ysbryd mae pobl Dduw ym mhob cenhedlaeth hefyd yn cael ei galw i weithredu’r plan, i fod yn rhan o’r broses o drawsffurfio’r byd gan edrych ymlaen at y nef a’r ddaear newydd. Fe fydd rhywrai o hyd yn ceisio ei newid neu ei ddrysu, ond mae pobl Dduw yno i ddweud ‘Na! Plan Duw yw hwn’, ac i weithredu i’n tynnu yn ôl at y bwriad cywir.
Cydweithio gyda Duw
Dyna a wnawn ni trwy addoliad a gweithgarwch yr eglwys; arddel y cynllun a dweud, ‘Mae’n swnio fel plan i mi!’, gan gydweithio gyda Duw i’w wireddu. Mae’r byd yn edrych arnom gan chwerthin ac yn gofyn, ‘Pam trafferthu gyda phethau dibwys a threulio amser yng nghwmni llond dwrn o bobl yn trafod hen lyfr amherthnasol?’ Ein hateb ni yw, ‘Am ein bod ni’n credu yn y plan a bod ein presenoldeb a’n gweithgarwch yn cyfrannu at ei wireddu. Ar ben hynny, rydym yn credu y gall yr hyn yr ydym ni’n ymwneud ag ef o Sul i Sul ein symud ni’n nes at y nef newydd a’r ddaear newydd honno sy’n uchafbwynt bwriad Duw.’
Wythnos Cymorth Cristnogol
Mae’r Pentecost eleni yn nodi dechrau Wythnos Cymorth Cristnogol. Dyma gyfle arbennig a chyffrous felly i gyfrannu at wireddu’r plan. Mae’n gyfle i fynd i’r afael a’r ffordd mae dyn yn ei drachwant a’i hunanoldeb wedi anwybyddu, a cheisio drysu a newid plan Duw. Mae’n gyfle i ddweud, na, chwech chi ddim newid y plan. Mae’n gyfle i dynnu sylw’r byd at fwriad Duw. Mae’n gyfle i weithio’n ymarferol i ddod a threfn Duw yn ôl i’w fyd. Mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a gwneud pobl yn rhydd.
‘Swnio fel plan i chi?’ Gadewch i ni fynd ati i’w weithredu.