Llythyr at David Cameron

Posted on

Dyma lythyr anfonwyd gan y Parchg Hywel Wyn Richards at David Cameron, gyda chopiau i Jeremy Corbyn (Arweinydd yr Wrthblaid), Steven Crabb (Ysgrifennydd Cymru) ac eraill.

Annwyl Brif Weinidog,Hywel Wyn 300 we 05-15

Rwy’n ysgrifennu fel Cadeirydd Pwyllgor Dinasyddiaeth Gristnogol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Tra’n cymeradwo penderfyniad eich llywodraeth i dderbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pum mlynedd nesaf, credwn y gellid cynyddu’r niferoedd yn sylweddol yn unol â gwledydd eraill yn Ewrop.

Rydym yn llwyr anghytuno â’r penderfyniad i gyfyngu mynediad i’r rhai sydd eisoes mewn gwersylloedd ffoaduriaid. Nid yw polisi o’r fath yn dechrau cwrdd, heb sôn am liniaru, y sefyllfa bresennol o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Rydym hefyd yn ofni y bydd polisi o’r fath yn rhoi blaenoriaeth ffafriol i ffoaduriaid sy’n cael eu gweld fel ‘derbyniol’ yn nhermau cymdeithasol a chyflogaeth, ac y bydd y rhai sydd heb addysg a sgiliau yn cael eu hanghofio.

Rydym yn sylweddoli bod y sefyllfa yn Syria yn un cymhleth heb unrhyw atebion hawdd, ac yr ydym yn canmol y cymorth a roddwyd gan lywodraeth y DU ers i’r argyfwng ddatblygu.

Yr ydym yn gwrthwynebu’n llwyr fwriad y Canghellor i ddefnyddio’r gyllideb Cymorth Rhyngwladol i dalu costau ffoaduriaid yn ystod y flwyddyn nesaf. Rydym yn falch bod eich llywodraeth wedi cadw at y penderfyniad i neilltuo 0.7% o GDP ar gyfer Cymorth Rhyngwladol. Bydd cynnig y Canghellor yn amddifadu gwledydd sy’n datblygu, a phrosiectau, o gymorth ariannol sydd ei ddirfawr angen. Credwn yn gryf y dylai’r llywodraeth ariannu’r ffoaduriaid o ffynonellau eraill. Mae bwriad y Canghellor yn un mên ac anfoesol, yn dwyn cymorth oddi wrth pobl dlawd er mwyn helpu’r rhai amddifad.

Gofynnwn i chi adolygu ymateb eich llywodraeth, er mwyn cynyddu nifer y ffoaduriaid, i gynnwys y rhai sydd eisoes o fewn ffiniau yr UE, ac i ddarparu cefnogaeth ariannol digonol o ffynonellau ar wahân i’r gyllideb Cymorth Rhyngwladol

Yr eiddoch yn gywir

Parchg Hywel Wyn Richards