Llifogydd Myanmar: apêl

Posted on

Gyda nifer y meirw yn dal i godi wrth i lifogydd daro Myanmar (Burma gynt) mae Llywydd Cymdeithas Annibynwyr y Byd, Dr Geraint Tudur, wedi anfon neges o gefnogaeth i eglwysi annibynnol mewn ardaloedd a gafodd eu taro gan y trychineb

Wrth siarad ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod y prynhawn yma, dywedodd Dr Tudur iddo gael ei arswydo gan y gyflafan ac anogodd pobl i gyfrannu at apêl i helpu’r chwarter miliwn o bobl gafodd Dr Geraint Tudur meu taro gan y llifogydd yn dilyn glaw mawr.

“Mae llywodraeth Myanmar wedi apelio heddiw am gymorth ar frys gan y gymuned ryngwladol,” meddai Dr Tudur, sy’n Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr. “Os yw pobl am gyfrannu, mae modd iddynt wneud hynny trwy Apêl Llifogydd De Asia Cymorth Cristnogol, neu trwy anfon cyfraniadau i swyddfa’r Undeb yn Nhŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon, Abertawe SA7 0AJ gan nodi ‘Apêl Myanmar.’”

“Mae’r Parchedig Sa Do, sy’n gyfaill personol i mi, yn weinidog mewn ardal sydd wedi dioddef yn ofnadwy. Gweddïwn dros deuluoedd y dwsinau sydd wedi marw, y miloedd di-ri o bobl yr effeithir arnynt gan y llifogydd, a thros y gweithwyr dyngarol sy’n gwneud eu gorau glas i gyrraedd yr ardaloedd sydd wedi dioddef gwaethaf,” meddai Dr Tudur, sy’n Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr.

myanmar croes goch

Mewn neges Facebook, dywedodd y Parchedig Sa Do bod eglwysi lleol yn ceisio dosbarthu bwyd, dŵr, blancedi a meddyginiaethau – ond yn cael eu rhwystro gan y llifogydd. “Mae fy nhîm cenhadaeth yn barod i ymuno â’r ymdrechion dyngarol pan fydd lefel y dŵr yn disgyn,” meddai.

Bu fawr tua 50 o bobl ac mae miloedd di-ri wedi cael eu heffeithio gan y trychineb. Cafodd stad o argyfwng ei gyhoeddi mewn pedwar rhanbarth, ac mae’r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio y bydd nifer y rhai a fu farw yn siŵr o gynyddu wrth i dimau dyngarol gyrraedd ardaloedd anghysbell. Disgynnodd medr o law mewn rhai ardaloedd mewn wythnos.