Lansio’r Ffordd yn y de

Posted on

Er gwaetha’r tywydd gwlyb a garw, fe wnaeth bron i 100 o Annibynwyr o bob rhan o dde Cymru ymgynnull yng nghapel Bethania, Tymbl ger Llanelli ar gyfer lansio cynllun Y Ffordd yn y de.

ffordd-cynulleidfa-tymbl
Roedd y cyflwyniad gan Dr Noel Davies (llun, isod) ac aelodau o staff yr Undeb, mewn geiriau a thrwy gyfrwng fideo, single-column-noelyn esbonio cynnwys a bwriad Y Ffordd mewn modd bywiog a gafaelgar. Fel y cyhoeddwyd yn y gogledd y wythnos flaenorol, mae’r Ffordd yn gynllun pedair blynedd sy’n annog trafodaeth ffres ac eang ar natur y ffydd Gristnogol. Dyma’r strategaeth gyntaf o’i bath gan enwad Cristnogol yng Nghymru, ac fe gafodd y lansiad yng Nghapel Coffa Cyffordd Llandudno sylw eang ar radio a theledu.

Cyfryngau Cyfoes

Llywyddwyd y cyfarfod ym Methania gan Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. Cafwyd darlleniad gan Alun Lenny, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Wasg, a gweddi gan y Parchg Gareth Morgan Jones, gweinidog Bethania.

Cafodd y gynulleidfa gyfle i gael blas o’r fideos newydd, a bu Rhodri Darcy, y Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu, yn esbonio ychydig o’r broses dechnegol. Bu’r Parchg Robin Samuel, Swyddog Cyswllt ac Adnoddau’r Undeb yn y de, yn cyflwyno’r amrywiaeth o ddeunydd newydd sydd ar gael ar gyfer eglwysi a grwpiau trafod. Cafwyd neges trwy gyfrwng fideo gan y Parchg Aled Jones o Goleg yr Annibynwyr yn esbonio rôl y coleg yn y cynllun, cyn i ‘r Parchg Jill-Hailey Harries, darpar-lywydd yr Undeb, roi gair o anogaeth i’r eglwysi i fwrw ati gyda’r Ffordd. 

ffordd-rhodri-ar-gynulleidfa

Tanio Dychymyg

Ar ddiwedd y cyfarfod, roedd hi’n amlwg bod dychymyg y gynulleidfa wedi cael ei danio wrth i bobl giwio i gael eu pecyn. Tra roedd pobl yn dal i drafod ymhlith ei gilydd dros gwpaned o de ar ddiwedd y noson, fe’i holwyd gan Alun Lenny gyda Rhodri Darcy yn gweithio’r camera ar gyfer sianel Annibynwyr.Cymru. Roedd yr ymateb yn frwd iawn, ond roedd pobl hefyd yn ymwybodol o’r her o gyfleu’r brwdfrydedd yma i’r cynulleidfaoedd yn yr eglwysi ar lawr gwlad. Mewn dyddiau digalon, mae’r Ffordd yn cynnig modd i adfywio ein ffydd a meithrin yr hyder i fynd â’r Efengyl i’n cymunedau.