Her y Ddegawd Newydd

Posted on

DATGANIAD NEWYDDION i’r Wasg a’r Cyfryngau   31/12/2019

HERIO EGLWYSI I WEITHREDU’N ARLOESOL

Wrth i gynulleidfaoedd eglwysi a chapeli leihau yn gyflym ac addoldai gau ar raddfa frawychus, mae un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn herio aelodau i fod yn fwy arloesol a gweithredol wrth wynebu degawd newydd.

“Mae’n hen bryd clirio’r pethau aeth yn faich a mentro – er y gallai hynny achosi loes inni ar y cychwyn,” meddai’r Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei Neges Flwyddyn Newydd. 

“Os na wnawn ni fentro, fe fydd Cristnogaeth yn parhau i farw yn ein cymunedau, nes i Gymru droi’n genedl a fydd bron yn hollol seciwlar. 

Ond y newyddion da yw bod yna filoedd lawer ohonom ni gredinwyr o hyd, ac mae Cristnogaeth wedi adnewyddu ei hun dros y canrifoedd trwy fod pobol yn dangos dewrder a gweledigaeth. 

Beth am wneud Adduned Flwyddyn Newydd i’w hefelychu hwy? Petai ni’n methu, o leia ni fyddai hanes yn ein cofio ni fel y genhedlaeth na wnaeth hyd yn oed ymdrechu.”

Neges y Parchg Dyfrig Rees yn llawn

 “Ar hyd y canrifoedd mae’r ffydd Gristnogol wedi adnewyddu ei hun yn gyson trwy fod pobol yn barod i arloesi. Wrth i ni wynebu blwyddyn a degawd newydd, mae angen i ninnau hefyd fod yn barod i arloesi, neu wylio Cristnogaeth yn parhau i farw yn ein cymunedau, nes i Gymru gyd droi’n genedl a fydd bron yn hollol seciwlar. Mae’r gair arloesi yn gallu golygu ‘clirio neu garthu.’ Wrth i’r ffyddloniaid fynd yn llai a theimlo baich cynnal eglwys yn drwm, oes modd ysgafnhau’r baich trwy glirio neu gwaredi rhai pethau sydd bellach yn ddibwys? Mae’r gair arloesi hefyd yn cynnwys yr elfen ‘loes,’ ac fe all cael gwared â rai hen bethau cyfarwydd achosi loes. Ond cymaint fwy byddai’r loes petai’r achos yn dod i ben o ganlyniad i ddiffyg awydd, gweledigaeth a dewrder i arloesi tra bod cyfle gyda ni. Wedi’r cwbl, mae dal i fod bron i 20,000 o aelodau a phlant yn cwrdd mewn capeli Annibynnol ledled Cymru. Beth am i ni, yn ein heglwysi, addunedi ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd i wneud o leiaf un peth arloesol eleni? I chwilio am arweiniad yr Ysbryd wrth ystyried a thrafod beth all hynny fod, i bwyso ar nerth yr Ysbryd wrth ei weithredu, ac ar gysur yr Ysbryd os ydym yn methu.  Fe allai’r arloesi dod â bywyd newydd i’r achos, ond petai ni’n methu, o leia ni fyddai hanes yn ein cofio ni fel y genhedlaeth na wnaeth hyd yn oed ymdrechu.”