Gwylnos Rhuban Gwyn

Posted on

Jill Hailey HarriesBu’r Parchg Jill-Hailey Harries yn llywyddu cyfarfod ar ddiwedd gorymdaith trwy dre Caerfyrddin i nodi achlysur gwisgo’r Rhuban Gwyn i wrthwynebu Trais Domestig. Mae Jill-Hailey, aelod blaenllaw o Rwydwaith Merched Undeb yr Annibynwyr, hefyd yn un o ymddiriedolwyr Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin. Daeth bron i 100 o bobol  ynghyd ar brif sgwâr y dre.

Fel nodwyd gan un o’r siaradwyr heno oedd wedi dioddef y fath drais ei hun, mae cam-drin domestig yn rhywbeth sy’n cael ei guddio. Mae’n bwysig bo ni’n codi ymwybyddiaeth pobol amdano. Dyma’r bedwerydd tro i ni gynnal gwylnos yng Nghaerfyrddin, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob tro,” meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries.

rali rhuban gwynWYNEBU TORIADAU

Mae’r elusen sy’n rhoi lloches i ferched a dynion sydd wedi dioddef trais yn y cartref yn wynebu cyfnod ariannol anodd. Syrthiodd ei incwm bron wrth yr hanner ers 2010.

Mae’r toriadau i’r ariannu yn digwydd ar adeg pan fod y Ddeddf Trais yn Erbyn Merched, Camdin Domestig a Thrais Rhywiol (2015) wedi codi ymwybyddiaeth o’r broblem a’r galw am y gwasanaeth pwysig yma.

Yn gynharach yn y dydd, cytunodd Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin, yn eu Cwrdd Chwarter ym Methlehem, Pwll-trap i wneud cyfraniad ariannol ar ôl clywed am bwysigrwydd y gwaith. Cytunwyd hefyd i annog yr eglwysi i drafod y matter.