GŴYL DDEWI: Dydd i weddïo dros Gymru a’i phobl

Posted on

dewi sant7_edited-1

Ers dyddiau Dewi Sant, bu Cristnogaeth yn gynhaliaeth gref i genedl y Cymry. Mae’n bur debyg y byddai’r iaith wedi marw oni bai i ni gael y Beibl yn Gymraeg ym 1588. Bu ysgolion cylchynol Griffith Jones, a ddysgodd y Cymry i’w ddarllen, yn ffactor allweddol arall yn ei pharhad. Yna, daeth yr emynwyr mawr fel William Williams ac Ann Griffiths, heb sôn am y pregethwyr fu’n cyhoeddi’r efengyl. A phan oedd y wladwriaeth gyda’i Welsh Not yn ceisio curo’r Gymraeg allan o’n plant, roedd yr Ysgolion Sul yn eu dysgu i ddarllen ac ysgrifennu’n raenus yn iaith y nefoedd.

 “Yn hanesyddol, y ffaith mai’r Gymraeg oedd cyfrwng perthynas cymaint o’r Cymry â Christ sy’n bennaf gyfrifol am barhad ein hiaith,” meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. “Ond yn ystod y degawdau diwethaf yma, mae cyflwr ysbrydol y genedl wedi dirywio’n enbyd. Mewn sawl capel y Cwrdd Gweddi yw’r gweithgarwch cyntaf i’w hepgor. Yna bydd yr Ysgol Sul yn mynd. Wedyn y gweinidog. Ac ymhen amser bydd yr achos ei hun yn cau. Dyna’r patrwm arferol.”

 “O ran dyfodol y genedl a’i hiaith, mae colli’r capel lleol mewn cymuned yn ergyd fawr. Mae pobl yn clywed Cymraeg graenus o’r pulpud o Sul i Sul, yn gyfarwydd â darllen y Beibl a chanu emynau Cymraeg.”

Cenedl heb Dduw, Cenedl heb obaith

 “Ar Ddydd Gŵyl Ddewi, pan mae’r Cymry’n dathlu bodolaeth a pharhad ein cenedl, mae’n addas bod Cristnogion yn gweddïo’n daer dros Gymru a’i phobl,” meddai Dr Tudur. “Nid oes fawr o ddyfodol i genedl sy’n colli’r elfen ysbrydol. Os yw cenedl heb iaith yn genedl heb galon, mae cenedl heb Dduw yn genedl heb obaith.

 “Gan fod Dydd Gŵyl Ddewi yn syrthio ar y Sul eleni, dyma gyfle gwych i ni weddïo am adnewyddiad ysbrydol ym mywyd ein cenedl. Rwy’n mawr obeithio y bydd ein pobl yn ailganfod gwerth a grym gweddïo, ac y bydd y neges Gristnogol yn ddylanwad grymus ar ein plith, ac yn arwain at weld cyfiawnder cymdeithasol o fewn ein gwlad.

 (Yn ei Gyfarfodydd Blynyddol yn Llandudno yn 2007, penderfynodd Undeb yr Annibynwyr “y bydd Mawrth 1af yn ddydd o weddïo ac ymbil dros Gymru a’i phobl”. Llun Dewi Sant: Alun Lenny)