Gwneud y Mwyaf o’r Pasg

Posted on

Dyma oedd yr ail sesiwn i Swyddog Cynnal ac Adnoddau’r Undeb, Casi Jones a Menna Machreth o Undeb Bedyddwyr Cymru ei drefnu. Y llynedd fe drefnwyd cyfarfod o’r enw Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig a’r bwriad oedd i archwilio’r cyfleuon sydd gan ein heglwysi i estyn allan yn ystod dau o brif wyliau’r flwyddyn.

Cynhaliwyd dau gyfarfod, y naill yn Llanuwchllyn a’r llall yn y Llwyfan, Caerfyrddin gyda gwahoddiad i weinidogion, arweinyddion ac eraill sydd ynghlwm â gwaith yr Eglwys.

Cynsail y drafodaeth oedd geiriau yr Apostol Paul yn llyfr yr Actau, lle roedd yn nodi ei fod yn defnyddio eiconau a thraddodiadau lleol fel cyfleon i bwyntio’r gymdeithas at Grist. Dyna felly oedd y nod wrth ystyried Dydd Gwyl Dewi, Dydd Santes Dwynwen a’r Pasg, sydd yn draddodiadau poblogaidd yn ein cymdeithas heddiw. Sut mae elwa ar y cyfleuon hyn ac estyn allan?

Un o’r syniadau cyntaf oedd bod modd creu argraff bositif ar bobl leol wrth eu ‘bendithio’ â rhoddion ar yr achlysuron hyn. Mae dosbarthu cennin pedr ar ddydd Gwyl Dewi, neu siocledi ar ddydd Santes Dwynwen yn fodd o greu cysylltiad, hybu enw da’r eglwys yn lleol, a dangos ein bod yn malio am ein cymdogion.  Awgrymwyd y gellid dosbarthu bynen y Grog  (hot-cross buns) ar ddydd Gwener y Groglith yng nghanol y dref neu’r pentref, ac roedd swper cawl a chân hefyd yn gyfleon da yn ystod Gwyl Ddewi.  Mae bwyd yn sicr yn boblogaidd, ac yn fodd effeithiol o fagu cysylltiadau â’r gymuned lleol.

Trafodwyd ffyrdd eraill o ddangos caredigrwydd i’n cymdogion er engraifft casglu ysbwriel o gwmpas bro’r eglwys, cynnal sesiwn o olchi ceir neu drwy godi arian at achosion da.

Wrth ddechrau meithrin cysylltiadau dyfnach â phobl fe awgrymwyd y gellid cynnal holiaduron syml ar sgwâr y pentref, neu yng nghanol y dref.   Byddai’r cwestiynau pwrpasol hyn yn cyfeirio pobl at stori’r Pasg, a gellid defnyddio byrddau arddangos i holi ai ‘Ffwl, Drwg neu Dduw’ oedd Iesu wrth iddo fynd at y groes?

Fe awgrymwyd nifer o adnoddau gwerthfawr i eglwysi sydd am fentro cynnal gweithgareddau tebyg.  Mae gan Undeb y Gair (Scripture Union) adnoddau gwych ar gyfer y Pasg a phethau y gellid eu defnyddio  o fewn ysgolion neu gyda’r ifanc.  Nodwyd fod gan Gobaith/Hope ddeugain o astudiaethau ar gyfer cyfnod y Grawys a gellir eu defnyddio yn unigol neu fel eglwys.   Fe gyfeiriwyd pawb at wefan beibl.net ac annibynwyr.cymru sydd yn cynnwys nifer cynyddol o adnoddau pwrpasol ac am ddim.

Roedd y sesiynau yn sicr yn rhai adeiladol iawn ac yn fodd o feddwl yn greadigol am achlysuron y flwyddyn, gan annog ein gilydd i wneud yn fawr o’r cyfleon hynny.