rhwydwaith heddwch colomen

Ydych chi’n poeni am yr holl ryfela sy’n ein byd? Ydych chi’n credu bod angen mwy o ymgyrchu dros heddwch ar lefel leol? Amcan y Rhwydwaith Heddwch yw annog unigolion, eglwysi a chyfundebau ar hyd a lled y wlad i weithredu, a lledaenu neges heddwch a chymod.

Cadeirydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr yw y Parchg Guto Prys ap Gwynfor.

“Ein dyletswydd yw cyhoeddi neges yr Efengyl i fyd sy’n mynd yn fwyfwy peryglus,” meddai Guto. “Nid yw’r eglwysi’n ddigon ymwybodol o’r angen i weithredu dros heddwch. Mae angen pregethu mwy ar hyn. Tangnefedd, cariad a chyfiawnder yw hanfodion y ffydd Gristnogol.”

Er mwyn ymuno â’r Rhwydwaith, neu rannu newyddion a gweithgareddau ag aelodau eraill, cysylltwch â rhodri@annibynwyr.cymru


Ffair Arfau 2018

Posted on

Sioeau poblogaidd ac atyniadol sy’n dod i’r Motorpoint Arena, Caerdydd fel arfer. Cyn diwedd y flwyddyn fe fydd miloedd wedi tyrru yma i Michael McIntyre’s Big World tour, Disney on Ice a DEF LEPPARD: The Hysteria Tour. Canolfan Arddangos, a agorwyd gan Shirley Bassey yn 1993, yw’r Arena.

Ar ddydd Mawrth Yr Wythnos Fawr eleni dyma oedd cyrchfan yr hyn a elwir “UK’s Premier Defence Procurement Event.” Mewn geiriau eraill y Ffair Arfau. Mae Prifddinas Cymru, ers sawl blwyddyn bellach, wedi croesawu’r Ffair ddieflig hon i Gaerdydd.
Fel ar adeg y Pasg ddwy fil o flynyddoedd yn ôl yr oedd ‘na dyrfa y tu allan i’r Motorpoint Arena fore Mawrth 27ain – fe amcangyfrifir fod ‘na tua dau gant ohono’ni, a chyfartaledd uchel o’r dorf yn Gymry Cymraeg. Teithiodd rhai o’r gogledd, rhai o’r gorllewin; eraill o Gaerdydd a’r cyffiniau. Bloeddio oedd y dorf hon hefyd. Rhai yn bloeddio canu emynau mewn cymanfa byrfyfyr; eraill yn bloeddio geiriau fel ‘Gwarth!’, ‘Na i Arfau Rhyfel’ ac ‘Mae gwaed ar eich dwylo!’ wrth i’r cynadleddwyr fynd i mewn i’r adeilad.

Yn eu plith yr oedd cynrychiolwyr cwmnïau fel BAE Systems, Locheed Martin a Boeing sy’n gyfrifol am werthu arfau i lywodraethau tros y byd, gan gynnwys Saudi Arabia, gwledydd y Dwyrain Canol, Asia ac Affrica. Mae llawer o’r gwledydd yn gyfundrefnau annemocrataidd ac yn euog o anwybyddu hawliau dynol.
Braint oedd cael sefyll gyda’r dorf y tu allan i dystio i Gymod Crist. “Down yn fore, down yn gwmni; down ynghyd ar lannau Taf. Yn ein heddiw mae’n hyfory, yn ein gwanwyn mae ein haf. Planwn hadau byd heb ryfel, byd heb drais.”

R. Alun Evans, Y Rhwydwaith Heddwch

 


Mae’r 21ain o Fedi wedi cael ei ddynodi’n Ddiwrnod Heddwch y Byd gan y Cenhedloedd Unedig.  Ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio’r achlysur i hybu byd di-drais a heb ryfeloedd.  Eleni eto mi fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhedwar ban, a cheir gwybodaeth pellach am yr hyn sy’n digwydd yma.

Fel Rhwydwaith Heddwch yn Nghymru yr ydym yn annog eglwysi a chyfundebau i gofio Diwrnod Heddwch y Byd drwy greu rhywbeth pwrpasol, a’i anfon atom i’w rannu.  Gall fod yn weddi am heddwch, yn gân, cyflwyniad byr neu gerdd ac yn y blaen.  Anfonwch eich cyfraniad atom cyn yr 21ain Fedi er mwyn i ni rannu’r negeseuon ar y diwrnod.  Gellir ebostio undeb@annibynwyr.cymru gyda’ch cyfraniadau.


Dyma neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd a gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod y llynedd.