Ydych chi’n poeni am yr holl ryfela sy’n ein byd? Ydych chi’n credu bod angen mwy o ymgyrchu dros heddwch ar lefel leol? Amcan y Rhwydwaith Heddwch yw annog unigolion, eglwysi a chyfundebau ar hyd a lled y wlad i weithredu, a lledaenu neges heddwch a chymod.

Cadeirydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr yw y Parchg Guto Prys ap Gwynfor.

“Ein dyletswydd yw cyhoeddi neges yr Efengyl i fyd sy’n mynd yn fwyfwy peryglus,” meddai Guto. “Nid yw’r eglwysi’n ddigon ymwybodol o’r angen i weithredu dros heddwch. Mae angen pregethu mwy ar hyn. Tangnefedd, cariad a chyfiawnder yw hanfodion y ffydd Gristnogol.”

Er mwyn ymuno â’r Rhwydwaith, neu rannu newyddion a gweithgareddau ag aelodau eraill, cysylltwch â rhodri@annibynwyr.cymru


Heddwch yn y Ddinas

Cyhoeddwyd cyfrol ac app o’r enw Heddwch yn y Ddinas gan y Rhwydwaith.  Mae’r gyfrol, a ysgrifennwyd gan Jon Gower, yn ein tywys drwy Gaerdydd ac yn nodi safleoedd o bwysigrwydd i heddychiaeth yn lleol, ac yn genedlaethol.  Mae stori am bob un o’r lleoliadau yn y fideos isod.


Medi 21


Mae’r 21ain o Fedi wedi cael ei ddynodi’n Ddiwrnod Heddwch y Byd gan y Cenhedloedd Unedig.  Ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio’r achlysur i hybu byd di-drais a heb ryfeloedd.  Eleni eto mi fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhedwar ban, a cheir gwybodaeth pellach am yr hyn sy’n digwydd yma.

Fel Rhwydwaith Heddwch yn Nghymru yr ydym yn annog eglwysi a chyfundebau i gofio Diwrnod Heddwch y Byd drwy greu rhywbeth pwrpasol, a’i anfon atom i’w rannu.  Gall fod yn weddi am heddwch, yn gân, cyflwyniad byr neu gerdd ac yn y blaen.  Anfonwch eich cyfraniad atom cyn yr 21ain Fedi er mwyn i ni rannu’r negeseuon ar y diwrnod.  Gellir ebostio undeb@annibynwyr.cymru gyda’ch cyfraniadau.