Gweddïau dros Llundain

Posted on

Dyma rai darlleniadau a chyfres o weddïau mewn ymateb i’r ymosodiad hwnnw yn Llundain ar 22 Mawrth. Mae modd eu defnyddio’n unigol neu fel cyfres. Gallwch wahodd y gynulleidfa i ymateb gyda’r geiriau mewn print bras. Cofiwch hefyd eu haddasu fel y gwelwch yn briodol.

Cyd ddarllen Salm 46 1-11 (Caneuon Ffydd 970)
neu
Cyd-ddarllen Salm 121 1-8 (Caneuon Ffydd 975)

Gweddi am dangnefedd a sicrwydd
Dad Nefol,
Trwy dy air di, yn y dechreuad,
y daeth trefn o anrhefn
a goleuni i ganol y tywyllwch.
Dywed air heddiw i’n hatgoffa
yng nghanol terfysg dynol,
dy fod ti yr un o hyd,
yn Graig ac yn gadernid i ni bwyso arno.

Dad Nefol- mewn byd cythryblus:
dywed air dy dangnefedd i ni.

Arglwydd Iesu, awdur hedd,
fel y daethost at dy ddisgyblion
wedi eu cloi mewn ystafell yn llawn ofn ac amheuon,
gan lefaru’r geiriau’tangnefedd i chwi’,
nesâ at bawb a ddaliwyd yn y digwyddiadau brawychus yn Llundain,
gan dawelu eu hofnau gyda’th bresenoldeb sanctaidd.
Arglwydd Iesu- mewn byd cythryblus:
dywed air dy dangnefedd i ni.

Ysbryd Glân, ddiddanydd
dywed air heddiw i gysuro’r galarus.
yng nghanol eu braw a’u tristwch
o golli annwyliaid yn ddisymwyth ac yn ddirybudd.
Pletha o’u cwmpas gwlwm o gariad nefol a cydymdeimlad dynol,
Fel, er y cant eu gorthrymu gan eu profiadau,
na chant eu llethu’n llwyr.

Ysbryd Glân, mewn byd cythryblus
Dyro air dy dangnefedd i ni. Amen.
‘Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch
Ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef’( Ioan 1:5)

 
Cofio’r rhai sydd wedi marw a’u teuluoedd
Arglwydd Iesu,
Cofiwn fel y collaist ddagrau wrth fedd dy ffrind Lasarus,
a chydalaru gyda’i annwyliaid yng Nghapernaum,
Bydd yn agos at bawb sydd heddiw’n galaru.
Cofiwn yn arbennig am yr heddwas Keith Palmer a laddwyd yn Llundain yn ystod yr wythnos a aeth hebio..
Cyflwynwn ei wraig, ei blant, ei ffrindiau a’i gydweithwyr yn annwyl i ti, gan ofyn i ti eu cynnal a’u cysuro yn eu galar a’u colled…
Cofiwn hefyd am deuluoedd y bobl a laddwyd ar y bont yn eu galar …
Cofiwn am deulu y brawychwr, yn eu tristwch a’u galar hwythau…
Arglwydd Iesu, yn wyneb marwolaeth,
dywedaist :‘Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd’,
Helpa ni yn nghanol pob colled i ddal gafael
yn y gobaith sydd ynot ti.

ARWEINYDD: Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch
PAWB; Ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef

 
Diolch am y rhai sy’n gweithio i’r Gwasanaethau Brys
Dad Nefol,
Diolchwn i ti am y dynion a’r merched
sy’n gwasanaethu eu cymuned a’i gwlad
yn yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân a’r Gwasanaeth Ambiwlans.
Diolchwn i ti am y modd y maent o ddydd i ddydd
yn peryglu eu bywydau eu hunain, er mwyn ymgeleddu eraill.
Diolchwn yn arbennig am y rhai a ymatebodd yn ddewr a diatal
i’r alwad am gymorth yn Llundain ddydd Mercher diwethaf.
Dathlwn pob gofal a charedigrwydd
a ddangoswyd gan aelodau o’r cyhoedd i’w gilydd.
a dathlwn y ffordd y mae cariad a chyd-dynnu yn disgleirio
yng nghanol y trais a’r lladd.

ARWEINYDD: Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch
PAWB: Ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef

Gweddïau dros y cleifion
Dad Nefol,
Cyflwynwn i ti bawb a anafwyd yn ystod y gyflafan yn Llundain…
Bendithia waith y dotororiaid a’r nyrsus a phawb sy’n gofalu amdanynt mewn nifer o ysbytai ar draws Llundain.
Bendithia deuluoedd y rhai a anafwyd, y rhai ym Mhrydain,
a’r rhai sy’n byw dramor.
Bydded i’r digwyddiadau yma fod yn gyfrwng
i glymu pobl o wahanol genhedloedd at ei gilydd,
mewn cariad a chydymdeimlad,
fel na chaiff terfysgwyr lwyddo yn eu cais
i godi muriau atgasedd ac ofn.

ARWEINYDD: Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch
PAWB: Ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef

 
Gweddïau dros y rhai sy’n dioddef poen meddwl
Dad Nefol
Bydd yn agos at bawb heddiw fu’n rhan o’r gyflalfan yn Llundain, ac yn arbennig y rhai hynny oedd yn agos i’r digwydd ac a welodd neu a brofodd y digwyddiad yn agos.
Dyro dangnefedd i’r pryderus a chysur i’r ofnus,
a bydded i’ith gariad glymu pawb ynghyd a bwrw allan ofn.
Bydded i bawb deimlo dy gariad a’th gadernid di,
ac ymdeimlo â chariad a chyfeillgarwch y bobl o’u cwmpas.
Atgoffa ni bob yr un ohonom nad yw drygioni y cael y gair olaf
ond fod dy Fab Iesu Grist wedi concro drygioni a marwolaeth
drwy ei gariad costus a’i hunan aberth ar y Groes
ARWEINYDD: Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch
PAWB: Ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef

Casi Jones
Swyddog Cyswllt ac Adnoddau Gogledd Cymru