Gweddïau ar gyfer Sul y Mamau

Posted on

Gweddi o Ddiolch am ein Mamau

Ar Sul y Mamau

Diolchwn i Ti am yr un sydd wedi rhoi’r dechrau gorau i ni

ac wedi ein cynnal a’n gwarchod

ein hannog a’n calonogi

o’n dyddiau cynharaf.

Diolch am y fraint o gael magwraeth dda,

am gael ein caru a’n derbyn

ac am werthoedd a ffiniau.

Diolch am y ffordd mae cariad rhieni

yn ein helpu i ddysgu am dy gariad di:

cariad sy’n maddau a chymodi

cariad sy’n annog ac yn arwain,

cariad sy’n rhoi heb gyfrif y gost.

Helpa ni i fyw y cariad hwnnw bob dydd

a’i rannu ym mhob agwedd o fywyd.

Gofynnwn hyn yn enw dy fab Iesu Grist

Amen.

Dros y rhai sy’n cael heddiw’n anodd

Dad Nefol

Cyflwynwn i Ti

bawb sy’n cael Sul y Mamau’n anodd.

Gwyddom fod rhai heddiw yn hiraethu

am fam annwyl a gollwyd,

a gofynnwn i ti fendithio eu hatgofion.

Gwyddom fod rhai heddiw yn hiraethu

am na chawsant y cyfle i adnabod mam,

gofynnwn i Ti eu cynnal a’u cysuro.

Gwyddom fod rhai wedi profi perthynas anodd gyda’u mamau,

helpa nhw i faddau ac iachâ eu calonnau dolurus.

Gofynnwn hyn yn enw Iesu, y Bugail Da.

Amen.

Gweddi dros rai fu fel mam i ni

Wrth edrych yn ôl ar ein bywydau,

rydym yn diolch  i Ti am y rhai hynny

yn berthnasau yn ffrindiau neu athrawon

sydd wedi bod fel mam i ni.

Diolch am bawb sydd wedi’n hannog a’n cefnogi

ac am y rhai sydd wedi gofalu amdanom,

ac wedi gwrando arnom.

Diolchwn i ti hefyd am y rhai hynny

sydd wedi gosod esiampl i ni

yn eu dewrder a’u dycnwch

a’u parodrwydd i sefyll yn gadarn

dros yr hyn maent yn ei gredu.

Helpa ni i efelychu’r bobl yma

yn y pethau gorau.

Gofynnwn hyn yn enw Iesu

a’n carodd gymaint nes rhoi ei fywyd drosom.

Amen.

Gweddi Mam

Riant cariadus

Rwyt ti’n gwybod am bob mynd a dod yn ein hanes

ac yn fawr dy gariad a’th ofal amdanom bob un.

Rwyt ti’n deall meddwl a chalon pob mam

ac yn gweld ei gofal dros ei phlant a’i phryder amdanynt.

Dyro i ni famau gariad diamod at ein plant

a doethineb, dealltwriaeth ac amynedd

wrth i ni eu cefnogi ar eu taith drwy’r byd.

Tro bob pryder sydd gennym yn ymddiriedaeth,

a dysga ni pryd i’w tynnu atom i’w cysuro

a phryd i’w gollwng yn rhydd

i dorri eu cwys eu hunain yn y byd.

Gofynnwn hyn yn enw dy Fab Iesu,

Amen.

Gweddi dros yr Eglwys

Arglwydd Iesu

Diolchwn i ti am dy Eglwys sydd fel mam i ni:

yma cawn ein derbyn, ein caru a’n gwerthfawrogi,

yma cawn ein haddysgu a’n meithrin yn ffordd y nef,

yma y cawn ofal a chefnogaeth ar adegau anoddaf bywyd,

ac yma y cawn ein paratoi i fynd allan

i garu a gwasanaethu eraill.

Bydd di yn y canol

yn arwain popeth a ddywedwn ac a wnawn.

Amen.