Gweddi Ymatebol ar gyfer Dydd Heddwch 2021

Posted on

(Gan y Parchg Mererid Mair, wedi ei ysbrydoli gan Weddiau Ymatebol Parch Elfed ApNefydd Roberts) 

Canu: Agor Ein Llygaid 425 CFf.

Pawb i ganu:

Agor ein LLygaid 

I weled yr Iesu,

I mestyn a’i gyffwrdd

A dweud i ni ei garu

Agor ein clustiau 

A dysg i ni wrando

Agor ein calon

I ‘nabod yr Iesu 

A: Wrth i ni ymdawelu yn dy bresenoldeb Arglwydd,

     Arwain ni i agor ein llygaid i weld y rhai sy’n cael eu heffeithio gan drais,

     I weld y rhai sy’n byw mewn mannau ble mae anghydfod ac i weld y rhai sydd wedi 

     colli popeth o ganlyniad i effaith rhyfel ar eu bywydau.

Agor ein llygaid i weld effaith rhyfel a thrais ar blant a phobol ifanc; a hwythau i fod yn mwynhau bywyd llawn hwyl a diniweidrwydd, mae eu profiadau yn gadael effaith na ellir ei  fesur. 

Agor ein llygaid i weld canlyniad effaith rhyfel a thrais ar oedolion; y rhai dan straen i ddal dau pen llinnyn ynghyd i’w teuluoedd a’r rhai sy’n byw dan straen gyson o geisio gwarchod eu teuluoedd.

Agor ein llygaid i weld canlyniad effaith rhyfel a thrais ar yr oedranus a’r bregus; yn aml ddim yn gallu derbyn y gofal a chefnogaeth meddygol sydd angen arnynt i sichrau bywyd cyfforddus ac esmwyth yn eu henaint.

C: Agor ein llygaid Arglwydd i weld effaith rhyfel a thrais ar dy blant ym mhob man

Canu:

Agor ein Llygaid 

I weled yr Iesu,

I mestyn a’i gyffwrdd

A dweud i ni ei garu

Agor ein clustiau 

A dysg i ni wrando

Agor ein calon

I ‘nabod yr Iesu 

A: Â’n llygaid ar agor, arwain ni Arglwydd i agor ein clustiau i glywed lleisiau y rhai sy’n cael eu heffeithio gan drais ac i wrando ar leisiau y rhai hynny sy’n cyhoeddi cymod a cyd-ddealltwriaeth.

Agor ein clustiau i glywed lleisiau gobaith plant a phobl ifanc wrth iddynt ddyheu am fyd di-drais ac wrth iddynt ddangos y ffordd i ni.

Agor ein clustiau i glywed lleisiau oedolion sy’n erfyn ar i arweinwyr byd a llywodraethau gerdded ffordd wahanol i ffordd y fasnach arfau fyd-eang a grym militaraidd.

Agor ein clustiau i glywed lleisiau yr oedranus a’r bregus; lleisiau sy’n llawn profiad a doethineb a gras.

C: Agor ein clustiau Arlgwydd i glywed a gwrando ar leisiau y rhai sy’n cael eu heffeithio gan ryfel a thrais bob dydd.

Canu:

Agor ein Llygaid 

I weled yr Iesu,

I mestyn a’i gyffwrdd

A dweud i ni ei garu

Agor ein clustiau 

A dysg i ni wrando

Agor ein calon

I ‘nabod yr Iesu 

A: Â’n llygaid a’n clustiau ar agor, arwain ni Arglwydd i agor ein calonnau i geisio deall o ddifri sefyllfa ein chwiorydd a’n brodyr ar draws y byd sy’n byw dan gysgod rhyfel a thrais.

Agor ein calonnau fel eu bod yn gor-lifo o gariad a chonsyrn tuag at bawb sy’n cael eu heffeithio gan drais.

Gad i’n cariad lapio o amgylch bob plentyn a pherson ifanc sy’n byw mewn ofn heddiw oherwydd bygythiad rhyfel.

Gad i’n cariad gynnal bob oedolyn sy’n byw mewn ofn heddiw oherwydd bygythiad rhyfel

Gad i’n cariad leddfu poenau yr oedranus a’r bregus heddiw wrth iddynt fyw dan gysgod rhyfel.

C: Ond gad i’n llygaid, ein clustiau a’n calonnau hefyd sicrhau nad ydym yn rhai sy’n gweld, gwrando a theimlo yn unig. Gad i ni weithredu a mynnu gwrandawiad, wrth i ni herio systemau treisgar ein byd, wrth i ni godi ymwybyddiaeth am lywodraethau rhyfelgar ein byd ac wrth i ni godi baner tangnefedd yn enw Iesu Grist. AMEN

Diolch i’r Parchg. Mererid Mair.